- 28 september 1956 - 99. van één maand wel zeer kort, daar de ontruimingstermijn meestal op een jaar wordt gesteld en de huizen ook dan vaak nog niet leegkomen. De heer VAN WELY vraagt, waarom er regelmatig wordt voor gesteld woningen onbewoonbaar te verklaren, terwijl vaak in dezelfde vergadering de ontruimingstormijn voor reeds onbe woonbaar verklaarde woningen moet worden verlengd. Spreker wil wel aan onbewoonbaarverklaring van een huis medewerken, maar dan moet er enig uitzicht op zijn, dat het ook inder daad kan worden ontruimd, doordat or een beter huis voor de bewoners beschikbaar komt. Of is er een bijzondere reden om door te gaan met het onbewoonbaar verklaren van huizen zonder ze te ontruimen? De VOORZITTER zegt in antwoord aan mevrouw Landweer, dat het in het onderhavige geval in het voornemen van de bewoner zelf ligt de woning zo spoedig mogelijk af te breken en ter plaatse een nieuw huis te bouwen. Vandaar dat de ontruimings termijn op slechts één maand is gesteld. In antwoord aan de heer Van Wely deelt spreker mede, dat het de bedoeling is langzamerhand alle woningen die daarvoor in aanmerking komen onbewoonbaar te verklaren, zodat wanneer een dergelijke woning wordt ontruimd, althans kan worden voor komen, dat daarin opnieuw mensen trekken. Op deze manier krijgt men een zekere voorraad van onbewoonbaar verklaarde woningen, waarvan er ieder jaar een aantal wordt ontruimd- Spreker meent, dat het aantal ontruimde onbewoonbaar verklaarde woningen dit jaar groter is dan het aantal in dezelfde periode onbewoonbaar verklaarde huizen. Of een woning spoedig kan worden ontruimd hangt vaak van toevallige omstandigheden af. De ene woning kan kort na de onbewoonbaarverklaring worden ontruimd, terwijl het bij een ander huis langer duurt. z^hfs?.aangenom.enT°°r 148. Voorstel tot het verlengen van de ontruimingsmbrmijn Van de woningen Bosstraat 35, 35 en 37 en De Zoom 5 (1-860). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 149. Voorstel tot benoeming van een vice-voorzitter van de Huurcom- missie ter voorziening in de vakature van de heer W.Kerkhoff (1-875). De heer ORANJE hoopt, dat het ontslag van de heer Kerk- hoff met een dankbetuiging gepaard is gegaan. Mevrouw POLET-Musler vraagt, hoe deze commissie werkt. Komen er veel aanvragen binnen, hoe worden ze behandeld en wat zijn de resultaten? De VOORZITTER heeft de indruk, dat er slechts weinig ge vallen worden behandeld. De klager moeten, een bepaalde som storten, die zij terugontvangen, wanneer zij reden tot klagen hebben, hetgeennBostal het geval is. Naar de heer G-root spreker mededeelt, zijn er in totaal ongeveer 20 gevallen geweest, waarin het gestorte bedrag is terugbetaald, zodat er over het algemeen terecht wordt geklaagd» Spreker verzoekt de heren Van Andel on Van Wely met hem het stembureau te vormen. Met algemene (18) stemmen wordt de heer J.van Leeuwen be noemd. 150. Voorstel tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Buntweg (1-3924) 151. Voorstel tot het verlenen van medewerking als bedoeld in art. 50 van de Kleuteronderwijswet aan het bestuur der R.K.kleu terschool, Steenhoffstraat 44a, voor de eerste aanschaffing van meubelen, ontwikkelingsmateriaal, hulpmiddelen en school- - behoeften -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 242