- 28 september 1956 - 100. "behoeften voor een opgerichte derde klas (1-863). 152. Voorstel om de termijn van het aan de heer A.A.van Ieperen te verlenen eervol ontslag als hoofd van de o.l.school in de Kerkehuurt op te schorten (1-873). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub 150 t/m 152 "besloten. 153. Verzoeken om tegemoetkoming ingevolge artikel 13 der Lager- onderwijswet 1920 (1-876). De heer VAN ANDEL wijst er op, dat de gezinsomstandigheden, dus de sociale omstandigheden, van de verzoekers de doorslag geven. Een onderwijsaangelegenheid kan hij in deze verzoeken niet zien. Hij vraagt zich dus af, waarom zij in de onderwijs-' commissie en niet in de sociale commissie worden gebracht. De wethouder DE HAAN wijst er op, dat het gaat om de uitvoering van artikel 13 van de Lager-onderwijswet en dat met deze wet do onderwijscommissie zich heeft te bemoeien. Over de gezinsomstandigheden wordt geadviseerd door sociale zaken. Daarna komt de aangelegenheid, meestal- éénmaal per jaar, in de onderwijscommissie. De heer VAN ANDEL zegt dat het verre van hem is te menen, dat het door de onderwijscommissie niet goed zou gebeuren. Het gaat echter om de sociale omstandigheden der gezinnen en die hebben toch niet met het geven van onderwijs te maken. De wethouder DE HAAN z;egt, dat de zaak wel met het vol gen van onderwijs heeft te maken. Volgens de opvattingvan de heer Van Andel zouden ook de studiebeurzen in de sociale com missie moeten worden behandeld. Het gaat er om de kinderen het volgen van het onderwijs mogelijk te maken. Alleen de hoe grootheid van de bijdrage wordt naar de sociale omstandigheden bepaald De heer VAN VELY verwondert zich over de vraag van de heer Van Andel. Het gaat er om kinderen het volgen van het onderwijs mogelijk te maken. De heer VAN ANDEL zegt, dat de zaak hem nu duidelijk is. Mevrouw LANDWEER-de Visser wijst er nog op, dat de in dit verband uitgegeven gelden onder "onderwijs" worden gebracht, waaruit duidelijk blijkt, dat het zuiver een onderwijsaangele genheid is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 154. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding als bedoeld in art. 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 (vakonderwijs) over het jaar 1955 (1-864). 155. Voorstel tot het toestaan van een verhoogd krediet ten behoeve van de aanschaffing van sets voor de o.l.school te Soesterberg (1-866). 156. Voorstel tot wijziging der begroting 1956 in verband met enige verleende medewerkingen ingevolge art. 72 der lager-onderwijswet 1920 (1-874). 157. Voorstel tot het verlenen van medewerking als bedoeld in art. 72 der Lager-onderwijswet 1920 aan het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" voor de aanschaffing van leermidde len, een stofzuiger en stopcontacten ten behoeve van de school aan de Driehoeksweg (1-862). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub 154 t/m 157 besloten. 158. Voorstel inzake het verzoek van het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" te Soest om uitbreiding van de Ohr.v.g.l.o.-school te Braamhage met een lokaal (I-869). - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 244