- 28 september 1956 - 102» iets minder dan men in de lijn der ontwikkeling zou kunnen verdedigen. Gezien de verdere onzekere ontwikkeling is echter deze tussenoplossing gekozen. Mocht echter blijken, dat een tweede lokaal toch nodig zou zijn, dan zal in overleg met het schoolbestuur worden getracht in deze richting iets te berei ken. De heer ORANJE is dankbaar voor de nadere toelichting van de wethouder. Wanneer het schoolbestuur een aan de wettelijke eisen voldoende aanvrage doet, kan het gemeentebestuur deze slechts inwilligen, maar zou het gezien de ongewisheid ten aanzien van deze school geen aanbeveling verdienen het school bestuur te suggereren voorlopig genoegen te nemen met het tij delijke lokaal, dat men op het ogenblik gehuurd heeft? Men kan dan even aanzien, hoe de school zich ontwikkelt. Op het ogen blik is de school niet alleen gebaseerd op het Soester reser voir, maar ook op leerlingen van buiten. Wanneer er in Baarn iets wordt gedaan, komt daar waarschijnlijk verandering in.' Het is beter dit even af te wachten. Het bijbouwen van een lokaal en eventueel van een tweede lokaal blijft immers altijd een dure oplossing. Spreker hoopt, dat de wethouder over deze kwestie met het schoolbestuur nauw contact zal houden. De wethouder DE HAAN gelooft, dat het bestuur zelf de kat even uit de boom zou hebben gekeken, wanneer het tijdelijke lokaal enige omvang had. Dit lokaal biedt echter zelfs niet de mogelijkheid voor een tijdelijke oplossing. Dit is de enige lokaliteit zeer dicht bij de school. Een lokaliteit verder van de school zou te veel tijdverlies medebrengen in verband met het heen en weer gaan. Daarbij zou men ook nog te maken krijgen met het ordeprobleem. Afgezien daarvan is Soest - ook in verband met de wette lijke mogelijkheden - zeer wel in staat deze school plus één lokaal te bevolken. Soest zelf zal zeker 70 h 80 leerlingen voor deze school blijven leveren en dit is voldoende. Bij de stichting van de school is overleg gepleegd met de beide onderwijsinspecties - Baarn ligt namelijk in een andere inspectie dan Soest - en daarbij is er van uitgegaan, dat ook leerlingen uit Baarn deze school zouden bezoeken. De school is dus bewust als een streekschool opgezet. Het schoolbestuur geeft er echter de voorkeur aan om aan de voorzichtige kant te blijven en minder te vragen dan hetgeen waarop het recht heeft. Wanneer het schoolbestuur twee lokalen zou vragen, zou dit ook worden ingewilligd. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 159. Voorstel tot het aankopen van grond nabij de Soesterbergsestraat van de Erven H.W.Ran (1-3966). 160. Voorstel tot verkoop van grond? a. aan de Foekenlaan aan mej.A.B.Landberg (1-3967). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 159 en 160a besloten. b. aan de Larixlaan aan JS.Westerhof (1-3970). de heer ORANJE merkt op, dat van de koper wordt geëist,dat hij binnen twee jaar op dit perceel een woning bouwt. Aan deze voorwaarde is een vrij grote boete gekoppeld. In het besluit is ook opgenomen de verplichting van de gemeente om voor haar reke ning een weg aan te leggen tot voorbij het bouwterrein. De gemeente legt zichzelf daarbij echter geen termijn op. Dit vindt spreker niet geheel billijk tegenover de koper. Voor de gemeen te zou ook een termijn van twee jaar kunnen worden gesteld. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 248