- 28 september 1956 - 103. De wethouder VAN ZADELHOEE zegt, dat de koper daar niet om heeft gevraagd. Hij hoeft er echter geen bezwaar tegen de suggestie van de heer Oranje te volgen. De VOORZITTER wijzigt hierop het voorstel in die zin, dat de gemeente zich verplicht binnen twee jaar na de tot standkoming van de bedoelde bouw de weg aan te leggen. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het gewijzigde voorstel besloten. c. aan de Larixlaan aan W.Nieuwenhoff (1-3971). Nadat in dit voorstel dezelfde wijziging is aangebracht als in het voorgaande, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het gewijzigde voorstel besloten. d. aan de Maatweg aan het vuilverwerkingsbedrijf Soest-Baarn (1-3986). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 161. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van vermakelijkhedenbelasting (IV-877-3978) Mevrouw POLET-Musler zegt dat volgens mededeling in de financiële commissie nog iets zou worden onderzocht en nog iets zou worden medegedeeld. Een vorige maal is overleg met de exploitant gepleegd. Mag uit het binnenkomen van de brief van de exploitant van 24 september j.1. worden afgeleid,dat ditmaal geen overleg heeft plaats gehad? En indien dit juist is, waarom wordt dan in het ene geval wel en in het andere geen overleg gepleegd? De wethouder VAN DEN AREND deelt mede, dat het vorige jaar een brief is ingekomen van de exploitant van de bioscoop waarin werd verzocht de bela.sting te verlagen. Het percentage is toen van 20 verlaagd tot 15. Voor Nederlandse en voor culturele films werd bovendien een bepaling voor vrijstelling opgenomen. Door de zeer ruime interpretatie van de centrale filmkeuring vallen echter vele speelfilms onder de culturele. Gedurende de eerste acht maanden van dit jaar is de opbrengst van de vermakelijkhedenbelasting dientengevolge met niet min der dan ƒ.2.000,teruggelopen, hetgeen neerkomt op 3.000, per jaar. Een dergelijke belangrijke verlaging heeft nooit in de bedoeling van het college of de raad gelegen. Bij de behandeling der aangelegenheid in de financiële commissie is de gedachte overwogen iedere vijfde film vrij te stellen, maar dit stuit op moeilijkheden, doordat de ene film slechts één of twee dagen en de andere een gehele week draait. Vandaar dit voorstel van het college, waarbij de per centages in vergelijking met andere gemeenten zeer laag wor den gesteld. De heer VAN ANDEL deelt mede, dat in de gisterenavond tien uur door hem ontvangen brief van de exploitant feiten worden genoemd, die hem niet bekend waren, toen de zaak ver leden week in de financiële commissie werd behandeld. Spreker acht het een eis van billijkheid de exploitant in de gelegen heid te stellen om hetgeen hij in de brief heeft verteld in finesses uit de doeken te doen. Hij stelt daarom voor het voorstel aan te houden en de brief van de exploitant om pre advies in handen van B&W te stellen. De VOORZITTER wijst er op, dat het de vorige maal met de exploitant gepleegde overleg is voortgevloeid uit de brief, die deze tot het gemeentebestuur had gericht. Nu is geble ken, dat een groot aantal speelfilms tot de culturele wordt - gerekend -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 250