- 28 september 1956 - 104. gerekend5 moet worden erkend, dat het destijds door de raad genomen besluit fout is geweest. Het is niet de gev/oonte bij een wijziging van de vermakelijkhedenbelasting overleg te plegen met al degenen die deze belasting moeten betalen. In dit geval is dit wel mogelijk, omdat het slechts één exploitant betreft. Het alsnog plegen van overleg zou aan het rechtsgevoel ten goede komen. Het enige nadeel is, dat de wijziging dan een maand later zal intreden. Indien de raad bereid is dit voor lief te nemen, is het college bereid het voorstel aan te houden en alsnog overleg te plegen met de exploitant De verdere behandeling van het voorstel wordt aangehouden 162. Voorstel tot verlening van een voorschot aa.n de woningstich ting "Ons Belang" te Amersfoort IV-85S-3925 De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële commissie met het voorstel akkoord gaat. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat dit niet juist is. Er zijn bepaalde vragen tot de wethouder gericht, die beant woord zouden worden voor het voorstel in behandeling kwam, en één lid heeft zich tegen het voorstel verklaard. De VOORZITTER zegt, dat mevrouw Polet gelijk heeft, de financiële commissie gaat akkoord met het voorstel met uitzon dering van één lid, dat zich er tegen heeft verklaard. De wethouder VAN DEN AREND deelt mede, dat het verschil van mening de tussenmeter betreft. Daarbij heeft de verreke ning van het water via de woningbouwvereniging plaats. Wanneer iedereen daarentegen een eigen meter heeft, wordt net de waterleidingmaatschappij verrekend. Mevrouw Polet geeft de voorkeur aan tussenmeters, omdat dit voordeliger zou zijn. De waterleidingmaatschappij is echter zeker niet geneigd hoofd buizen aan te leggen. Het tarief van de waterleiding is ƒ.0,40 per m3Bij een eigen meter zouden degenen, die een waterverbruik van 60 m3 hebben, slechts ƒ.24,betalenj voor degenen met een verbruik van 80 m3 is dit dan ƒ.32,-, terwijl men voor 100 m3 zou moeten betalen ƒ,40,--. Degenen met een waterverbruik van 120 m3 zouden komen op ƒ.48,maar doordat het tarief voor het waterverbruik boven de 100 m3 niet ƒ.0,40, maar ƒ.0,30 per rn3 bedraagt, moeten zij bij een eigen meter slechts ƒ.46,— betalen. Wanneer echter de bouwvereniging incasseert, vervalt deze korting en moet men ƒ.48,betalen. Een waterverbruik van 140 m3 kost ƒ.52,wanneer men rechtstreeks aan de water leidingmaatschappij betaalt, maar ƒ.56,wanneer de bouwver eniging incasseert. Men begrijpt dus, dat het voor de bouw vereniging zeer moeilijk zou zijn de tarieven voor het verbrui!: boven 100 m3 te incasseren. De betrokkenen zouden dan terecht zeggens Wanneer ik rechtstreeks bij de waterleidingmaatschap pij had betaald, was ik zoveel minder kwijt geweest. Het voortzetten van de oude gang van zaken, maar met het plaatsen van een tussenmeter in elke woning, heeft ten eerste het bezwaar, dat dit systeem voor de bewoners nadelig is en het plaatst voorts de woningbouwvereniging voor grote moeilijkhede:: om het geld binnen te krijgen. Om van alle moeilijkheden af te zijn, wordt thans voorgesteld iedere woning - zoals ook oor spronkelijk de bedoeling was - een eigen meter in de putten te geven en de bewoners zelf met de waterleidingmaatschappij het contract te laten sluiten. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 252