- 28 september 1956 - 105. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat bij het voorstel van de meters in de putten naar de eerste woning acht buizen moeten gaan, naar de tweede woning zeven buizen enz. Zij heeft nu gevraagd naar het verschil tussen een hoofdbuislei- ding en al die kleine buisjes. Bovendien merkt spreekster op, dat het qua rechtvaar digheid altijd beter is iemand met een waterverbruik van 120 m3 per jaar ƒ.2,meer te laten betalen dan iemand met een veel minder gebruik dan 100 m.3 door de omslag ook ƒ.40, te laten betalen. De laatste behoort sociaal gesproken veelal tot een geheel andere bevolkingsgroep. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het door mevrouw Polet gevraagde onderzoek niet is geschied, omdat de water leidingmaatschappij de hoofdbuizen toch niet wil aanleggen. De waterleidingmaatschappij zegts Men heeft daar reeds water en het heeft geen zin een ander systeem van toevoer te maken. Dit systeem zou bovendien niet in het belang van de bewoners zijn. De voordeligste oplossing voor de bewoners is uitgestip peld in het voorstel van B&W. De heer PIEREN herinnert er aan, dat in de vergadering van februari 1954 reeds veel is gesproken over de woningen van de woningstichting "Ons Belang". Ook in de vergadering van 19 april 1955 werd over de drinkwatervoorziening van deze wonin gen langdurig gesproken. Inmiddels heeft zich ten aanzien van de waterlevering het een en ander voorgedaan tussen "Ons Belang" en de bewoners. Uit de bewoners is een commissie van zeven personen benoemd om de gerezen moeilijkheden met het bestuur van "Ons Belang" op te lossen. De meeste bewoners wensten namelijk het verhoogde tarief niet te betalen. Uit eindelijk besloten zij onder protest te betalen. Met nadruk wil spreker dit vastleggen. De commissie heeft zich ten aan zien van de drinkwatervoorziening in het algemeen deskundig doen voorlichten, zodat zij geacht kan worden over de proble men van de drinkwatervoorziening een deskundig woordje te kunnen meepraten. Volgens de geraadpleegde deskundigen en juristen was de enige oplossing het plaatsen van een water meter in iedere woning. Het tarief van het water werd verhoogd van ƒ.18,tot ƒ.42,per jaar per woning. Volgens het contract tussen de waterleidingmaatschappij en "Ons Belang" moet echter ƒ.40, per jaar per woning worden betaald. Waarom moesten de bewo ners nu ƒ.2,per jaar meer betalen? Op een voorstel van de commissie om een proefproces uit te lokken wilde "Ons Belang" niet ingaan. Een tiental bewo ners heeft deze kwestie toen voorgelegd aan de huuradvies commissie, als "test-case". Bij monde van haar voorzitter zeide de huuradviescommissie dit een zeer moeilijke kwestie te achten. Volgens haar was de enige oplossingwatermeters. De huuradviescommissie besliste uiteindelijk, dat de bewoners slechts ƒ.40,per jaar moesten betalen, plus het meerver- bruik van ieder der acht waterputten, omgeslagen over de op een put aangesloten bewoners. De huuradviescommissie brengt echter slechts een advies uit, dat geen rechtskracht heeft. De bewoners hebben tot heden nog niet van "Ons Belang" ge hoord, of dit advies zal worden opgevolgd, zodat dit advies misschien nog door de kantonrechter zal worden bekrachtigd. Ook volgens het advies van de huuradviescommissie wor den dus de minder-verbruikers de kosten van de meer-verbrui- kers in rekening gebracht, - Volgens -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 254