- 28 september 1956 - 106. de Huurwet moeten de kosten van water, gas en elektriciteit naar redelijkheid worden opgelegd. Indien echter de minder- verbruikers moeten betalen voor de meer-verbruikersworden de kosten aan de minder-verbruikers niet naar redelijkheid in rekening gebracht. Hoewel "Ons Belang" de bewoners per 1 september 1955 reeds watermeters toezegde, zijn deze tot heden nog niet ge plaatst. Allerlei moeilijkheden zullen hiervan wel de oorzaak zijn. Intussen betalen de bewoners nu al meer dan een jaar het verhoogde tarief. De vraag rijst, of zij het teveel be taalde ooit terug zullen ontvangen. Volgens het voorstel aan de raad meent men nu de oplos sing te hebben gevonden in het vergroten van de acht bestaande putten en het plaatsen van zes nieuwe putten, waarin dan de 78 individuele meters zullen worden geplaatst. Iedere bewoner moet dan zelf een contract met de waterleidingmaatschappij afsluiten. Dit is prachtig, maar juist niet wat de bewoners verlangen. Nu zal men zeggens Nu krijgt iedere bewoner een watermeter, nu kan hij zelf een contract met de waterleiding maatschappij afsluiten en nu vinden zij hot weer niet goed. Volgens dit voorstel konen echter in die 14 putten de water meters te zitten. Het kan dan gebeuren, dat de meter van een bewoner 10 A 25 meter van zijn huis is verwijderd en dan mis schien nog is aangebracht in de tuin van een andere bewoner. Bij het afsluiten van het contract kan worden voorgeschreven, dat de bewoners ook de zorg voor de meters hebben. Een bewo ner moet dan zijn verder wonende buurman lastig vallen voor het controleren van de meterstand en het toedekken van de meter in de winter ter voorkoming van bevriezing. "Ons Belang" wil van alle zorg der waterleidingskosten ontslagen zijn, dus zullen de bewoners dit zelf moeten doen, maar dan bij een ander in de tuin. De vraag rijst in hoeverre de zorg voor de meters, nu ze voor vele bewoners zo'n 25 meter van de woningen zijn verwijderd, bij de bewoners dan wel bij "Ons Belang" ligt. Gaarne zou spreker vernemen, hoever de zorg der bewoners zich uitstrekt. In de voordracht staat, dat afzonderlijke watermeters het waterverbruik zullen beperken. Ook spreker is daarvan overtuigc Dat daarvoor ook bepaalde moeilijkheden ten aanzien van het afvalwater zullen zijn opgelost, betwijfelt hij echter. De kosten voor het plaatsen der meters worden geraamd op ƒ.15.000,In de specificatie wordt onder a gesproken van het veranderen en vernieuwen der leidingen. Zijn hier alle ondergrondse leidingen bij inbegrepen? Vermoedelijk betreft het slechts enkele leidingen. De bewoners moeten dus het risi co van een oude ondergrondse leiding met waterverlies voor hun rekening nemen. "Ons Belang" wil van de zorgen bevrijd worden, maar draagt nu dit risico van waterverlies van de put tot de kraan over aan de bewoners. Als iemand in de tuin gaat graven en de leiding van zijn buurman lek stoot, dan kan deze laatste voor de kosten opdraaien, omdat het water zijn meter is gepasseerd. Dit zal niet voorkomen, zal men wellicht hier tegen inbrengen. Niet zo lang geleden is in Soesterberg even wel door een bulldozer een waterleiding lek gestoten en de bewoner kan de waterrekening betalen. Deze heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar tot voor kort was er nog geen oplossing gevonden. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 256