- 28 september 1956 - 107. Het plaatsen van tussenneters zou belangrijk goedkoper zijn. Deze goedkopere oplossing wordt echter niet gekozen, omdat er dan geen geknoei met de meter kan worden geconsta teerd. Waarom niet? Het gemeentelijk gasbedrijf plaatst de meters toch ook niet buitenshuis om geknoei te voorkomen? Ook met gasmeters kan men knoeien zonder dat het deskundig personeel dit met het meteropnemen kan constateren. Gaarne zou spreker vernemen door wie de gedachte van geknoei is ge opperd. Hij acht deze gedachte een belediging voor de bewoners van de woningen van "Ons Belang", Heeft het college dit ge knoei opgemerkt? Zo ja, kan het dan een opgave verstrekken van het aantal fraudes met watermeters in de gemeente Soest? Kan het dan tevens opgeven, hoeveel verbruikers er met gas- en elektriciteitsmeters knoeien? Zo neen, op grond waarvan is dan deze suggestie geuit? Wanneer de bewering over het ge knoei afkomstig is van "Ons Belang kan het dan opgeven hoeveel geknoei er geconstateerd is met meters? Indien deze bewering inderdaad afkomstig is van "Ons Belang", dan moet spreker op merken? Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Want wat dat betreft hebben de bewoners zelf al de nodige ervaringen opgedaan, afgezien dan nog van het slechte onderhoud der woningen. In de vergadering van februari 1954 heeft de heer Schaafs- ma medegedeeld, dat er zoveel huurschuld onder de bewoners was. De bewoners betalen echter de huur aan de Onderlinge Voorzorg per giro vóór de vierde van de maand. De Onderlinge Voorzorg moet eerst de girosouches verwerken, voordat ze naar "Ons Be lang" gaan. Als nu op een datum wordt gecontroleerd, dat de meeste girosouches nog bij de Onderlinge Voorzorg zitten en "Ons Belang" deze nog niet heeft bijgewerkt, dan is er huur schuld! Dit is echter administratief allemaal nog te bekijken. De zaak ziet er echter anders uit, wanneer er een deurwaarders exploot wordt afgegeven voor huurschuld, terwijl de bewoners aan de hand van de in hun bezit zijnde girosouches kunnen aan tonen, dat er geen huurschuld is. Als dan uiteindelijk voor de kantonrechter moet worden uitgemaakt of er al dan niet sprake is van huurschuld en als dan op grond van artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek ook kan worden aangetoond, dat er een en ander bij "Ons Belang niet in orde is, dan vindt spreker het moeilijk om maar te suggereren, dat er door de bewoners met watermeters wordt geknoeid. Zoiets nemen de bewoners van "Ons Belang niet. Als "Ons Belang" dan nog voor het kantongerecht durft te verklaren, dat de bewoners nooit het water onder pro test hebben betaald, terwijl op het gemeentehuis een fotokopie aanwezig is van de protestbrief met 78 handtekeningen, dan denkt spreker iets wat hij in de raad niet zal zeggen. Als met het verklaren voor het kantongerecht, dat de bewoners nooit onder protest hebben betaald, "Ons Belang" het bestaan van de commissie uit de bewoners niet erkent, een commissie waarmede het zelf verschillende keren heeft vergaderd, dan vraagt spre ker zich zo het een en ander af. In 1954 heeft spreker zich tot "Ons Belang" en tot het college van B&W gewend om te bewerkstelligen, dat gezien de moeilijkheden ook ten aanzien van de weekloners, tot een andere wijze van inning van de huurpenningen werd gekomen. Dit werd door "Ons Belang" afgewezen, omdat een huurincasseerder fraude zou kunnen plegen. Heeft "Ons Belang" zulke slechte ervaringen met zijn medewerkers? Waarom niet de huur ophalen zoals de gemeente dit doet? Komt er bij de gemeente en bij andere - woning- -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 258