- 28 september 1956 - 108. woningbouwverenigingen, waar de huur aan de woning geïncas seerd wordt, veel faude voor? Men ziet; er valt over die paar woorden "om geknoei met meters te constateren" veel te zeggen. B&W stellen, dat "Ons Belang" contractante met de water leidingmaatschappij blijft en dat de lager verbruikers in de kosten voor de hoge verbruikers moeten meebetalen. Dat kan toch niet, als de tussenmeter het juiste waterverbruik voor een bepaalde woning aangeeft? Indien de tussenmeter bij voor beeld 60 m3 per jaar voor een bepaalde woning aangeeft, waarom zou de bewoner dan moeten meebetalen voor zijn buurman die meer gebruikt? Op blz1 van het voorstel wordt medegedeeld, dat het minimum-tarief voldoende was om de kosten te dekken. Kan nu per tussenmeter of per waterput niet een minimum-contract door "Ons Belang" worden gesloten? Meerverbruik wijst vanzelf de tussenmeter aan. Het verhaaltje dat de bewoners bij tussenmeters in de kosten van hoge verbruikers moeten meebetalen is spreker te enenmale onbegrijpelijk. Of wil "Ons Belang" de bewoners voor het waterverlies van de ondergrondse leidingen laten opdraaien Indien het minimum-tarief voldoende was om de kosten te dek ken, dan geldt dit toch ook voor het nieuwe tarief. Het plaatsen van tussenmeters is de goedkoopste en voor de bewo ners de beste manier. Waarom gebeurt dit dan niet? Waarom een extra verhoging van de schuldenlast van deze woningbouwvereniging? De zorgen om deze woningbouwvereniging zijn dermate groot, dat spreker zich wel eens afvraagt, hoe nu precies de financiële verhouding met deze woningbouwvereni ging zit. Het is een vereniging van onder-officieren, die vroeger al een timmerfabriek en een kleermakerij heeft geëx ploiteerd, die beide over de kop zijn gegaan. De exploitatie van de woningbouw is al geen haar beter. De leden van deze ver eniging verklaren, dat zij nooit een jaarverslag zien. Wordt dat niet toegezonden aan de leden? Hoe staat het met de in komsten en de uitgaven bij deze stichting? Gaarne zou spreker zien, dat de raad over deze financiële verhouding eens terdege werd ingelicht. Hoeveel bedraagt de totale schuldenlast van deze vereniging? Reeds voor de oorlog was er geen gebied vanvolksvoorzie ning, waarop hot particulier bedrijf een zo volledig fiasco heeft geleden als in de woningbouw door woningbouwverenigingen De Woningwet van 1901 heeft veel goeds gedaan ten opzichte van hygiëne, soliditeit en gerief. Maar hoe staat het met de financiële verhoudingen? De fractie van de P.v.d.A. kan zich dus met het voorstel van B&W niet verenigen. Zij verzoekt het college het voorstel in die geest te wijzigen, dat tot het plaatsen van tussenme ters wordt overgegaan met de bepaling, dat de bewoners alleen het verbruik behoeven te betalen dat de tussenmeter aanwijst. Dit is de goedkoopste en beste methode. De heer C3ÖEMENS merkt op, dat met het voorstel van het college iedere bewoner een meter krijgt en dan toch niet meer zal hoeven te betalen dan de meter aangeeft. Spreker ziet niet in, waarom er tussenmeters zouden moeten worden geplaatst. De heer PIERENs Maar dan is het waterverlies voor ons. De wethouder VAK DEN AREND zegt, dat de heer Pieren een filippica tegen het bestuur van "Ons Belang" heeft gehouden. - Toen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 260