- 28 september 1956 - 109. Toen het oude tarief bestond van ƒ.17,60 per jaar, was alles koek en ei. Nu de waterleidingmaatschappij met verhoging van de tarieven komt, is Leiden in last. Patrimonium gebruikt gemiddeld 59 m3 water per woning ad ƒ.35,St.Joseph 62 m3 ad ƒ.36, "Ons Belang" 108 m.3 ad ƒ.42,en "Goed Wo nen" 114 m3Spreker gelooft op grond van dit laatste cijfer niet, dat het hoge waterverbruik bij "Ons Belang" door lekkage wordt veroorzaakt. Yoor de complexen I - IY van de gemeente heeft de waterleidingmaatschappij het tarief ver hoogd tot ƒ.40,-- per woning en per jaar. Men kan dus niet zeggen, dat de bewoners van "Ons Belang" veel te veel beta len door andere omstandigheden dan door het waterverbruik. Bij het systeem van de heer Pieren zouden er meteropnemers van "Ons Belang" moeten zijn. De heer Pieren heeft een groot betoog gehouden over "knoeien". Ook in de financiële commissie heeft men zich op dat woord blind gestaard. Maar zo moet het niet uitgelegd worden. Het wil zeggen, dat "Ons Belang" niet over de appara tuur beschikt om lekkage te ontdekken. De heer PIEPENs Dan had u het zo neer moeten zetten. De wethouder VAN DEN AREND s Nu ja, maar zoals u het zegt is het toch niet. De heer PIEPEN zegt naar aanleiding van de door de wet houder genoemde cijfers, dat bij het contract van ƒ.18, per jaar voor 32 m3 de kosten volledig werden gedekt. Nu zal "Ons Belang" ƒ.42,rekenen. Wat doet men met die twee gulden en hoe kan men daarmede dan niet toekomen? Mevrouw POLET-Musier herinnert aan de slechte elektri sche leidingen, waardoor kortsluiting en een begin van brand onstond. Aangenomen kan worden, dat bij de bouw van het com plex niet de nodige zorg is bestoed. In dezelfde tijd zijn de waterleidingbuizen gelegd en wanneer die in gebruik blijven, wordt de verantwoordelijkheid verschoven van "Ons Belang" naar de verbruikers en daar komt spreekster tegenop. Wanneer de leidingen stuk voor stuk vernieuwd of althans gecontroleerd zouden worden, was het goed. De bewoners krijgen het oud roest van "Ons Belang" en daar zijn zij zelf verantwoordelijk voor. Een gemeenschappelijke waterput voor twee of voor acht gezinnen is te vergelijken met het wonen van twee of van acht gezinnen op één trap, wanneer er acht gezinnen voor iets ver antwoordelijk kunnen zijn, past men niet zo op, omdat men toch niet kan weten wie het gedaan heeft. Iemand die niet pre cies is, maakt de anderende dupe. De heer BÏÏTZELAAR ziet maar één oplossing! de eigen wa termeter. Het is misschien niet het goedkoopste, maar het is beter twee gulden meer te betalen dan het wantrouwen te hebben dat men te veel betaalt. Spreker is voor het voorstel van B&W. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat in de nieuwe wijken het waterverbruik 93, 75, 136 en 94 m3 is en daar heeft men te maken met nieuwe leidingen. De heer PIEPEN! Ja, maar nieuwe woningen hebben een groter waterverbruik door de douchecellen, die wij in de wo ningen van "Ons Belang1 niet eens hebben. De wethouder VAN DEN AREND merkt voorts op, dat de be woner van ieder huurhuis heeft te zorgen, dat de leiding niet bevriest. Hierop wordt het voorstel in stemming gebracht en aan genomen met 14 tegen 3 stemmen. - Yoor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 262