- 28 september 1956 - 110. Voor hebben gestemd de ledens Oranje, Schaafsma, Dorre- steijn, Butzelaar, Zoetelief, Van Zadelhoff, Klarenbeek, Clemens, mevrouw Landweer-de Visser, Van Andel, Brouwer, Van Wely, Van den Arend en Versteyne. Tegen hebben gestemd de ledens mevrouw Polet-Musler Grift en Pieren, De heer De Haan was tijdens de stemming niet meer ter vergadering aanwezig. 163. Voorstel tot het garanderen van een aan een bouwspaarder te verstrekken hypothecaire lening. Dit voorstel wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aangenomen. 164. Voorstel om aan de minister van binnenlandse zaken en finan ciën te verzoeken het bedrag per inwoner van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, als bedoeld in art. 4 der wet financiële verhouding met ingang van het jaar 1957 te ver hogen (IV-878) De heer ORANJE neemt aan, dat de raad zich door het aanvaarden van dit voorstel op geen enkele wijze vastlegt ten opzichte van de in de bijlage genoemde bedragen. De VOORZITTER bevestigt dit. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 165. Voorstel tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst en tot het vaststellen van de wederzijdse kredieten met het Vuilverwerkingsbedrijf Soest-Baarn (IV-871). De wethouder VaN ZADELHOEE zou bij nader .mzien dit besluit enigszins anders willen redigeren. Er wordt voorge steld door maxima der debet- en creditsaldi te stellen op ƒ.5.000,Hij acht het beter dit te brengen op ƒ.10.000, en daaraan toe te voegen, dat deze maxima tijdens de oprich ting van het Vuilverwerkingsbedrijf twee ton bedragen. Het bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf heeft beslo ten tot aankoop van de dano-installatieDe stichting het Vuilverwerkingsbedrijf krijgt het geld nu rechtstreeks uit Den Haag en niet via de gemeente. Dit neemt allicht enige tijd in beslag. Met de N.V. Matepa heeft de stichting een contract gesloten, waarin is vastgelegd het bedrag dat periodiek moet worden betaald. Het geval kan zich voordoen, dat het bestuur op een gegeven moment dit bedrag moet betalen, terwijl Den Haag het geld niet tijdig genoeg heeft afgezonden. Het be stuur kan dan wel tegen de N.V.Matepa zeggen, dat zij de rente moet berekenen. Dat is echter 6terwijl volgens de door spreker gesuggereerde regeling slechts de normale reke- ning-courant-rente betaald moet worden. Daarom stelt hij voor tijdens de bouw de maxima der debet- en creditsaldi te stel len op twee ton. Wanneer het bedrijf eenmaal werkt zijn der gelijke hoge maxima, niet meer nodig. De maxima van ƒ.5.000, zijn dan echter aan de krappe kant, zodat het beter is ze te stellen op ƒ.10.000, Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het gewijzigde voorstel besloten. 166. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 21 december 1955 inzake het aangaan van een geldlening met de stichting beheer geldmiddelen voor de compostvoorziening (IV-870). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 167 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 264