- 28 september 1956 - 111. 167Voorstel tot het verstrekken van eon krediet voor de aanleg van een centrale verwarming in het perceel Steenhoffstraat 65 (IV-867). De heer VAN WELY heeft in het voorstel genist de nede- deling, dat de bewoner met het aanleggen van deze centrale verwarming akkoord gaat. Wanneer de bewoner daarmede vanwege de hogere huur niet akkoord zou gaan, zou spreker tegen dit voorstel zijn. De VOORZITTERS Het gemeentebestuur heeft in dit geval wèl overleg gepleegd met de betrokkene. De heer CLEMENS vindt de verwachting van B&W, dat er volgend jaar een huurverhoging kont van 25we 1 zeer optimis tisch. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 168. Voorstel tot verstrekking van een krediet vcor de aankoop van een motorrijwiel net zijspan voor de politiepost Soesterberg (IV-865) De heer ORANJE vraagt, of het niet verstandiger is een Volkswagen te kopen. De heer SCHAAESMA vraagt, of de politie te Soesterberg wel ruimte heeft dit motorrijwiel met zijspan te bergen. De VOORZITTER zegt, dat voor .stalling te Soesterberg ruimte aanwezig is, daar het hier een vervanging betreft en dit motorrijwiel met zijspan niet neer ruimte zal innemen dan de motor met zijspan die thans wordt vervangen. In antwoord aan de heer Oranje zegt spreker, dat men in Soesterberg moet surveilleren en daarbij gemakkelijk moet kunnen optreden, aanwijzingen geven enz. Dit kan met een mo torrijwiel met zijspan beter geschieden dan met een volkswa gen. De heer ORANJE merkt op, dat in verschillende steden steeds meer kleine automobielen door de politie worden gebruikt. De VOORZITTER zegt, dat de kleine automobielen daar de grote automobielen, maar niet de motoren vervangen. Op het ogenblik is ook te Soest de vraag in studie, of een Volkswa gen moet worden aangeschaft. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 169. Voorstel tot benoeming van eon bestuurslid van de stichting Soester Natuurbad (IV-868). De VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en Van Wely met hem wederom het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 17 stemmen, waarvan 1 blanco en 16 op de heer P.HVersteymezodat deze is benoemd. De heer VERSTEYNE verklaart deze benoeming gaarne te aanvaarden. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de genomen moeite. 170. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor hot gebruik van het openbaar slachthuis te Soest en voor het verrichten van keuringen buiten deze inrichting (lV-872-5965 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 171-Voorstel inzake jaarweddeverhoging van de wethouders (IV- 879). - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 266