- 28 september 1956 - 112. De heer CLEMENS kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat dit op de aanvullingsagenda voorkomende en niet in de financiële commissie behandelde voorstel een impuls is ge weest op een van de laatste vergaderingen van het college van B&W. Spreker heeft veel respect voor het werk van de wet houders, waarvan het leeuwenaandeel z.i. wel komt voor reke ning van de wethouder van openbare werken. Een jaar geleden heeft spreker bij de behandeling van de begroting het colle ge- verzocht de bewoners van de Postweg van het overtollige water te verlossen en tevens op de heersende duisternis ge wezen. Eerst in de memorie van antwoord van de volgende be groting heeft het college medegedeeld contact te zullen op nemen, hetgeen nog niet is gebeurd. Ook heeft spreker er de wethouder wel eens persoonlijk over aangesproken. Dat een en ander zo lang duurt kan spreker slechts wijten aan de zeer vele werkzaamheden van de desbetreffende wethouder. Nu de gemeente 26.000 inwoners telt, heeft zij naar sprekers oordeel recht op vier wethouders. Daarom geeft spre ker in overweging het voorstel terug te nemen en een voorstel in te dienen om een vierde wethouder te benoemen, waarmede de tegenwoordige wethouders z.i. zeker zouden zijn gebaat. Mevrouw IANDHBER~de Visser is eveneens voor vier wet houders, maar weet niet of het tussentijds mogelijk is het aantal wethouders te verhogen. De heer ClEMENS acht dit wel mogelijk. Mevrouw POLET-Musler is van oordcel, dat het voorstel los moet worden gezien van de vraag of het wenselijk is een vierde wethouder aan te stellen. De jaarwedde behoort h.i. in overeenstemming te zijn met het niveau van het werk der wethouders De heer ORANJE betreurt het, dat dit voorstel eerst twee dagen voor de raadsvergadering aan de raad is voorge legd. Hierdoor wordt tekort gedaan aan de zozeer gewenste publiciteit en wordt een voorstel niet op voldoende wijze aan de openbare mening voorgelegd. Dit prikkelt spreker tot verzet en zijn bezwaar geldt ook, en in bijzondere mate, ten aanzien van het voorstel, waarmede de heer lemens de raad overrompelt De argumenten van het college lijken spreker niet sterk. Bijzondere omstandigheden als van Soest zullen ook door ande re gemeenten aangevoerd kunnen worden. In hot algemeen komt het spreker voor, dat de wedden van de wethouders hoger moeten zijn dan vroeger, omdat hun werkzaamheden zijn toege nomen en de waarde van de gulden vermindert. Voor het beoor delen van de juiste hoogte van de wedde zou spreker verge lijkende cijfers hebben gewaardeerd. Hij heeft echter geen aanleiding een ander bedrag te noemen en zal daarom het voorstel steunen zoals het is ingediend. De VOORZITTER is van oordeel, dat de waterafvoer van de Postweg in verband net dit voorstel boter buiten beschouwing kan blijven. Ook de vraag van het aantal wethouders heeft mot de wedde niet zo heel veel te maken. Of het midden in een ambtsperiode wenselijk is het aantal wethouders ineens op vier te brengen, kan spreker op het ogenblik niet beoordelen. Hij gelooft van niet en meent, dat gemeenten met ongeveer dezelfde werkzaamheden als in Soest in het algemeen ook niet neer dan drie wethouders hebben. Hot aantal wethouders, noch - hun -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 268