- 28 september 1956 - 117. Soes tduinen, j)e heer VAN ANDEL zegt, dat de verlichting tc Soootoi» Wijziging 't Hart en Soest-Zuid minimaal is. De lampen, die er goedge- branden, zijn gloeiende spijkers. Kan de P.U.E.M. niet wor- keurdden gevraagd sterke ie lampen dan van 15 20 Watt aan te brengen? A De wethouder VAN ZADELHOEP deelt mede, dat de gemeente per jaar bijna ƒ.35.000,aan straatverlichting uitgeeft. De uitbreiding van de verlichting kost veel geld, terwijl het ook zeer kostbaar is, wanneer men gaat moderniseren, vooral als dit geschiedt zoals aan de Soesterbergsestraat De heer VAN ANDEL: Ik vraag alleen sterkere lampen. De wethouder VAN ZADELHOEPs Over het algemeen zitten er in de lantaarns lampen van 100 Watt. Er zijn enkele lampen van 75 Watt. De oplossing van het verlichtingsvraag- stuk is niet gelegen in sterkere lampen, maar in een groter aantal lantaarns. De heer VAN WELY wijst er op, dat de Prins Bernhardlaan nog steeds niet is betegeld, terwijl dit bij verschillende zijstraten van de Prins Bernhardlaan wel het geval is. Voorts vraagt hij, of hetgeen zich indertijd in de Van Weedestraat heeft voorgedaan nog financiële consequenties voor de gemeente heeft gehad. Is deze kwestie thans geregeld? De gebroken ruit en de kapotte gordijnen zijn toch zeker wel vergoed? De VOORZITTER deelt mede, dat deze laatste aangelegen heid in de eerstvolgende vergadering van B&W komt. De gemeente is hiervoor verzekerd. De zaak is dus nog niet geregeld, doch zal spoedig worden afgedaan. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt nooit te hebben beloofd, dat de Prins Bernhardlaan zou worden betegeld. Op de in de begroting genoemde lijst van voor betegeling in aanmerking komende trottoirs komt do Prins Bernhardlaan in het geheel niet voor. Wel is toegezegd het trottoir van de Bernhardlaan, dat op een lappendeken gelijkt, een oppervlakkige behandeling te geven, he'tw elk e chter nog niet kon gebeuren. De heer VAN ANDEL zegt, dat voor het tegeltrottoir van de Hartmanlaan ƒ.99.000,was uitgetrokken. De tegels lagen daar al, voordat de raad het krediet had goedgekeurd. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat het altijd in de bedoeling heeft gelegen de Hartmanlaan tegeltrottoirs te geven. Het door de heer Van Andel daarvoor genoemde krediet is echter volkomen onjuist. De gehele begroting van gemeente werken voor verbetering van trottoirs omvat slechts een ƒ.40.000,De betegeling van straten, die voor nieuwbouw v/orden aangelegd, wordt echter op geheel andere wijze gefi nancierd. Wanneer er op het ogenblik oen terrein bouwrijp wordt gemaakt, zorgt do gemeente voorwegen met volledige trottoirs, riolering en straatverlichting. Dit alles behoort bij de exploitatie van de grond en wordt doorberekend, hetzij in de grondprijs, hetzij in de huur der woningen. Daar men dit in het verleden heeft verzuimd te doen - waarvoor spre ker de gemeentebesturen van vroeger overigens geenszins een verwijt wil maken - zit de gemeente thans met zware lasten in verband met uitbreiding der verlichting, der trottoirs enz De heer ORANJE zegt, dat de verlichting in de Bonifa- ciusstraat, de Meidoornweg en de Ericaweg buitengewoon mooi - is -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 278