- 28 september 1956 - 118. is. Bij al de klachten over de verlichting mag dit ook wel eens worden opgemerkt. Het nadeel van al deze mooiigheid is, dat het verschil met de oude, slechte verlichting dubbel duidelijk spreekt. De VOORZITTER vindt persoonlijk een ander nadeel van al die straatverlichting, dat men de sterren niet meer ziet. De heer ORANJE is het opgevallen, dat van de reeds zeer kleine voortuintjes, die de bewoners van de Meidoornweg hebben, nog een belangrijk gedeelte wordt afgenomen door grote en onprettige meterputten van de waterleiding. Is hier geen andere oplossing voor te vinden? Bij huizen zonder voor- of achtertuintje moeten de meters toch ook worden geplaatst. De wethouder VAN ZADHLHOIT gelooft inderdaad, dat er ook in Soest moet worden getracht de watermeters binnenshuis te krijgen. De moeilijkheid is, dat de waterleidingmaatschap pij slechts een bepaald aantal meters buis vanaf de hoofd buis voor haar rekening wil aanleggen. Dan plaatst zij de meter en de rost behoort bij het huis. De waterleidingmaat schappij overweegt thans alleen de deksels van de putten een andere kleur te geven. Mevrouw POLET-Muslers Ja, men heeft hier nu eenmaal te maken met een particulier bedrijf. Hierop sluit de VOORZITTER, te 22.20 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 2 november 1956. De secretaris, De voorzitter, TypsN.K. Colls

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 280