-- 2 november 1956 -- 158. Wanneer de hoeveelheid niet te groot is, kan zij in de grofvuil- kist worden meengenomen. Hier en daar worden echter geweldige hoe veelheden van dit vuil langs de weg neergelegdzodat het onmogelijk mee-genomen kan worden. Spreker kan zich evenwel niet aan de in druk onttrekken, dat ten aanzien van het meenemen van het grote vuil ook wel eens onwil in het spel is. Dit geeft namelijk alle mogelijke oponthoud, terwijl de dienst reeds in een vrij geforceerd tempo moet werken. Daarbij komt een zekere ontevredenheid bij het overheidspersoneel over de salarissen, die lager zijn dan die in het particuliere bedrijf. Mevrouw LANDWEER-de Vissers Degenen, die het vuil ophalen, zijn dus verplicht een op de emmer gelegd klein pakje mee te ne men, ook al geeft men niet... Mevrouw POLET-Musler dringt er op aan de harde banken van de publieke tribune te vervangen door stoelen. Dit zou wellicht ook de publieke belangstelling voor de raadsvergaderingen bevorderen. De VOORZITTERS Y/ij zullen hier aandacht aan besteden. De heer VAN ANDEL vraagt, hoe het staat met de verdere plan nen tot verbetering van de Nieuweweg. De capaciteit van deze weg is niet voldoende om het verkeer op te vangen. Onlangs heeft op deze weg nog een dodelijk ongeluk plaatsgevonden, omdat de fiets ars alleen door een witte streep van de autorijweg zijn afgescheiden. Zijn B&W bereid deze weg binnen afzienbare tijd te verbreden, zoals indertijd is vastgesteld? De wethouder VAN ZADELHOFF merkt op, dat het ongeluk niet aan de weg lag, maar aan een samenloop van omstandigheden. Ook wanneer er een fietspad langs de weg was geweest, had het ongeluk waar schijnlijk plaatsgevonden. Naar spreker meent, is het plan voor deze weg al enigermate uit getekend en vastgesteld door de heer Van Embden. Begonnen zal worden met de voorbereiding van de grondafstand. Dit kan veel tijd en geld kosten. Er heeft enige vertraging plaatsgevonden, doorda.t er geen afdeling eigendommen is. Gelukkig komt er deze maand een nieuwe ambtenaar voor dit werk. In de ontwerp-begroting voor 1957 is van dit werk overigens nog totaal geen sprake. Het jaar 1957 is praktisch geheel gewijd aan de aanleg van de riolering. Daarmede moet men klaar zijn, wanneer de rioolwaterzuiveringsinstallatie gereed is. In 1957 moet de riolering in de Noorderwog worden aangebracht, want anders heeft de riolering van de Regentesselaan enz. totaal geen zin. De hoofdinspecteur van politie heeft bovendien indertijd gezegd, dat men met het profiel van de Nieuweweg nog wel enige jaren voortkan. Hierna sluit de Voorzitter, te 22.15 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 7 december 195 6. Typ s RS Coll: De secretaris De voorzitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 282