8 - 2 november 1956 - - 119. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeen te Soest op vrijdag, 2 november 1956, te 1915 uur. VOORZITTER? de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M. Pesten. Tegenwoordig de leden C. van Andel, J. van den Arend, A.Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, mevrouw SG.Landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, mevrouw S.M. Polet-MuslerP.C. Pieren, J.A. Schaafsma, P.H. Versteyne, M.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de ge bedsformule. Vervolgens stelt hij aan de orde: Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 28 september 1956. Overeenkomstig een schriftelijk ingekomen opmerking van de heer Pieren wordt op blz. 117 in de eerste beide regels "Soesterberg" ver anderd in: Soestduinen. De heer CLEMENS zegt dat hetgeen hij bij de behandeling van de jaarwedden van de wethouders omtrent het vele werk van de wethouder van openbare werken heeft ingevlochten, in het verslag niet juist is weer gegeven. Hij heeft namelijk gezegd zijn vragen te hebben gesteld bij het onderzoek van de begroting en dat daarop in de memorie van antwoord antwoord is gekomen. In de notulen staat: "Een jaar geleden heeft spreker bij de behandeling van de begroting het college verzocht de be woners van de Postweg van het overtollige water te verlossen en tevens op de heersende duisternis gewezen." Spreker heeft dit niet bij de be groting gedaan en niet een jaar geleden. Verder staat er in de notulen: "Eerst in de memorie van antwoord de volgende begroting heeft het collegeDit heeft spreker in het geheel niet gezegd. Voorts heeft hij gezegd - hetgeen niet in de notulen staat - te hopen, dat het heeft gelegen aan het vele werk van de wethouder en dat de raad niet in de toekomst officiële stukken met een korreltje zout zal moeten nemen. Hierna worden de notulen gewijzigd overeenkomstig de schriftelijke opmerking van de heer Pieren, en met inachtneming van het gesprokene door de Clemens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De heer PIEREN merkt nog op, dat de heer Clemens volgens het reglement van orde zijn opmerkingen -vóór de vergadering schriftelijk bij B&W had moeten indienen. De heer CLEMENS deelt mede excuus te hebben gemaakt en verlof te hebben gevraagd zijn opmerkingen alsnog mondeling te maken. De VOORZITTER neemt aan, dat de raad, gezien het goedkeuren van de notulen, ermede akkoord is gegaan, dat dit verlof aan de heer Clemens is verleend. Ingekomen stukken: a. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Ad viezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle administratie Maatschappelijk Hulpbetoon, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig het voorgestelde besloten. Voorstel tot ontslagverlening en benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (lV-904). Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en Van Wely met hem het stembureau te vormen. - Met -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 284