-- 2 november 1956 -- 120. Met algemene (19) stemmen wordt benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand de heer G. Dekker. De VOORZITTER dankt de heren Van Andel en Van Y/ely voor de verrichte werkzaamheden. 177Voorstel tot weigering van ontheffing van de verbodsbepaling ge noemd in art» 2, 1e lid, van de Verordening ex artikel 4 der Hin derwet (1875) aan G. van Egdom en Zonen, Ossendamweg 45 te Soest voor het oprichten van een elektrische timmerfabriek achter het perceel Schoutenkampweg 22 (1-881 De heer VAD ANDEL is verheugd over de conclusie van het preadvies. Uit het stuk blijkt echter, dat als een zwaardje van een klein Damoklesje boven de bewoners van deze wijk de mogelijk heid blijft hangen, dat er op het onderhavige terrein alsnog een kleine industrie zal worden gevestigd. De bewoners van de omge ving zeggen, dat toen zij hun grond kochten, deze het merk A had. Spreker, die het onderhavige terrein heeft bezichtigd, is van oordeel, dat zelfs het openlaten van de mogelijkheid tot het vestigen van een bedrijf op dit terrein onjuist is. Het betreft hier een bijzonder aardige, keurig aangelegde straat, waarin voor het merendeel gepensioneerden wonen, die naar Soest zijn getrokken om rustig van hun pensioen te kunnen genieten. Juist voor deze rust komen de mensen in Soest "wonen. Zo schrijft een bouwer aan de Lr. sJacobstraat in een prospectuss "De Dr. s1Jacobstraatdie op zeer goede stand in Soest- Zuid is gelegen, op enkele honderden meters afstand van het station van die naam, biedt daarnaast nog het voordeel, dat in de directe omgeving winkels, scholen en kerken zijn gelegen, waar door deze nieuwbouw een bij uitstek geschikte woongelegenheid is in dit specifiek landelijk deel van de gemeente Soest." Nu kunnen B&Y/ niet verantwoordelijk worden gesteld voor hetgeen in deze prospectus staat. Het is echter niet juist, dat de betrokken omwonenden, die de grond gemerkt met A hebben ge kocht om hier rustig te kunnen wonen, vlak achter hun huis toch een bedrijf krijgen, omdat het terrein thans als B is gemerkt. Bij een vorige gelegenheid is voor het bedrijf van de heer Stulp wel vergunning gegeven. De Voorzitter heeft daarbij gezegd, dat de nodige voorwaarden aan het bedrijf zouden worden opgelegd. De motoren mogen nu "slechts" draaien van 6 uur 's ochtens tot 8 uur 's avonds. Spreker kan dit niet als een bijzonder grote beperking zien. Het thans in behandeling zijnde terreintje behoort tot een kleine boerderij. In hoeverre het terrein eigendom is van de aan vrager van de ontheffing is niet bekend. Hier zit ook nog een kronkeltje. Soest heeft zijn uitbreiding te danken aan lieden van oudere leeftijd, die zich hier hebben gevestigd om rustig te wonen. Het is dan niet juist in rustige wijken bedrijfjes te persen, die deze rust verstoren. Spreker dringt er op aan de bestemming van terreintjes als het onderhavige zodanig te veranderen, dat daarop geen enkel bedrijf mag worden gevestigd. Mevrouw POLET-Musler is het eens met het voorstel van B&Y/. Het onderhavige bedrijf is iets te fors voor deze buurt. Men moet echter ook een open oog hebben voor de moeilijkheden, waarmede dit bedrijf en ook andere bedrijven te kampen hebben. Bedrijven die zich langzamerhand hebben uitgebreid, in een overgangsstadium verkeren en vooral ten aanzien van onderhouds werkzaamheden van belang zijn, behoren op het in een uithoek - der -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 286