-- 2 november 1956 -- 121. der gemeente gelegen industrieterrein niet thuis, terwijl er elders te Soest weinig vestigingsgelegenheid voor hen is. Deze bedrijven be horen namelijk ook niet vlak achter de bebouwing thuis. Spreekster verzoekt het college de uitbreidingsplannen ernstig te bestuderen, teneinde voor de vestiging van deze bedrijven geschikte terreintjes te vinden. Eventueel zal daarvoor moeten worden onteigend. Het is nodig, dat hier een voor alle partijen bevredigende oplossing wordt verkregen. De heer HILHORST vindt de tegen de vestiging van dit bedrijf op deze plaats aangevoerde argumenten geheel in strijd met de bestemming, die de raad aan dit gebied heeft gegeven. Wanneer wordt gezegd, dat het terrein oorspronkelijk bestemming A had en later als B-terrein is aangewezen, dan is dit gebeurd, door de raad en door niemand anders. Voor hetgeen in de geciteerde prospectus staat draagt de gemeente geen enkele verantwoordelijkheid. Met mevrouw Polet is spreker het van harte eens, dat het zeer ge makkelijk is het "neen" uit te spreken, maar dat men daar iets posi tiefs tegenover moet stellen. Het onderhavige bedrijf heeft eerst de bestaande werkplaats willen vergroten op het eigen terrein. Gemeentewerken heeft dit aanvankelijk goedgekeurd. De tekeningen zijn gemaakt. Later bleek echter, dat het bedrijf daar toch niet mocht worden uitgebreid. De reeds gemaakte kosten waren daardoor verloren. Het bedrijf heeft zich toen opnieuw tot Gemeentewerken gewend. Men is daar tot de overtuiging gekomen, dat de thans in behandeling zijnde grond wel geschikt daarvoor was. Ge lukkig is de koop zo geregeld, dat hij niet doorgaat, wanneer de ge meente de gevraagde ontheffing weigert. Met mevrouw Polet is spreker het volkomen eens, dat de mogelijk heid moet bestaan, dat bedrijven als deze zich kunnen ontplooien. Het betreft hier een bedrijf, dat klantendiensten, reparaties, verricht. Doordat in de bouwnijverheid vrijwel alles abnormaal is, vervaardigt het bedrijf thans tevens materialen, die ook te Soest voor de woning bouw worden gebruikt. Het bedrijf werkt dus mede aan het lenigen van de woningnood. Door het afwijzen van de gevraagde ontheffing zonder verder een oplossing voor het bedrijf aan te geven, legt men aan de bouwnijverheid een rem aan. Men zou zich op een verkeerd standpunt plaatsen, wanneer men alle terreintjes als het onderhavige onbenut zou laten liggen. Als deze grond niet voor het thans in behandeling zijnde bedrijf kan worden ge bruikt, zal hij voor een ander moeten worden bestemd. Er kan geen be zwaar tegen bestaan hier een bedrijf te vestigen, waarvan niemand hin der heeft. Bij het verlenen van de ontheffing voor het bedrijf van de heer Stulp hebben vele mensen een adres ingezonden. Een aantal onderteke naars daarvan hebben thans gezegd niet eens te bemerken, dat het be drijf er is en er in het geheel geen last van te ondervinden. Over gevoeligheid en het de mensen aanpraten van de vele hinder, die er zou komen, zijn mede oorzaak van het grote aantal handtekeningen on der dergelijke adressen. De heer BUTZELAAR onderstreept de woorden van mevrouw Polet en de heer Hilhorst. Ook z.i. zal voor het bedrijf een oplossing moeten worden gevonden, omdat het niet op het industrieterrein kan komen. De heer VAN WELY spreekt zijn genoegen uit over het voorstel van het college. De bewoners van de Dr. sJacobstraat zijn naar Soest ge komen om er rust te vinden, die hun ook was toegezegd. Er wonen zelfs uit Rotterdam afkomstige hartpatiënten, die nu vlak bij de fabriek - zouden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 288