- 14 - BEVORDERING VAN HET EIGEN WONINGBEZIT. -1.778.538 Wijziging van het raads besluit van 28 oktober 1955 betreffende garan- tie geldlening, ver strekt aan een deelne mer van de N.V.Bouwkas Ned. Gemeenten2 mei '56 Garanderen van geldlenin gen aan bouwspaarders25 juni '56 Garanderen van een aan een bouwspaarder te verstrek ken hypothecaire lening.... 28 sept.'56 Garanderen van een geldle ning t.b.v. particuliere woningbouw2 nov. 1 58 Wijziging van raadsbesluit d.d.2 november 1956 tot het garanderen van een geldlening t.b.v. particu liere woningbouw. Dit voor stel wordt aa,ngehouden7 dec. '56 HUURWET -1.778.54 Benoeming van een vice- voorzitter van de Huucom- missie; benoemd werd de heer J. van Leeuwen28 sept.'56 VERDELING VAN WOONRUIMTE. Benoeming van leden der commissie als bedoeld in art. 8 der Woonruimtewet -1 .778.545 BRAND -1.784 Vaststelling van een ver ordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer Vaststelling van een veror dening tot het voorkomen, beperken en bestrijden van brand in' bos en heide...... Voorstel tot aanvulling van de verordening ter voor koming van brand.Plet voor stel wordt aangehouden. Aanvulling van de Verorde ning ter voorkoming van brand. Vaststelling der vergoe dingen voor onderhoudswerk zaamheden door de Ver.Vrijw. Brandweer te Soest en Soesterberg 7 dec56 23 mrt. '-56 25 juni '.56 2 nov. 56 7 dec'56 12 dec. '56 WEGEN -1.811.111 Aanleggen van de Meidoornweg, Ericaweg en de Bonifacius- straat23 mrt. '56 59 71 .110 136 156 99 144 19/24 67 124 144/145 187 24/25

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 28