-- 2 november 1956 -- 122. zouden zitten met haar machines van 26,5 PK. Stulp beschikt slechts over machines van 6,5 PK en dat maakt een groot verschil. De waarde van de panden gaat ontzettend achteruit, wanneer er werkplaatsen komen. Yoor grotere bedrijven zal inderdaad elders een plaats moeten worden gezocht, terwijl het terrein in kwestie beschikbaar moet blijven voor kleine industrieën, waarvan de om woners geen last hebben. De VOORZITTER herinnert er aan, dat dit terrein in het uit breidingsplan de bestemming B heeft gekregen. Er mogen gebouwen worden opgericht ten dienste van bedrijven, die geen hinder ver oorzaken door rook, stank of lawaai. Er is in de eerste plaats ge dacht aan kleine ambachtsbedrijven en dienovereenkomstig is toe stemming gegeven voor het bedrijf van de heer Stulp. Hier gaat het echter niet om een ambachtsbedrijfmaar om een timmerfabriek die voor een belangrijk gedeelte voor derden werkt en waarvan hinder te verwachten is. Daarom stellen B&V/ voor geen ontheffing te ver lenen. Het gaat niet aan op het ogenblik te bespreken, of de be stemming B op dat terrein moet liggen, want die is er door de raad zelf op gelegd. Tegen die bestemming is, toen het plan ter visie heeft gelegen, voor zover spreker bekend, door niemand be zwaar gemaakt. Er moet echter voor worden opgepast, dat niet bui ten deze bestemming wordt gegaan; vandaar dit voorstel van het college In de eerste plaats de firma zelf zal nu moeten uitkijken naar een andere plaats. Er is gelegenheid op het industrieterrein en op enkele andere terreinen. Zou de normale ontwikkeling van de industrie worden gestuit door gebrek aan terrein, dan is er reden na te gaan of het nodig is enkele nieuwe terreinen voor de Soester industrie aan te wijzen. De heer VAN ANDEL vraagt of de Voorzitter het terrein heeft gezien. Hij zou het betreuren, indien dit niet het geval is. En, zo vraagt hij, is de heer Hilhorst er geweest? De heer HILHORSTs Voor, achter en opzij, overal waar u maar wilt De heer VAN ANDEL zegt, dat de heer Hilhorst, wanneer hij achter het huis is geweest, zal weten dat zelfs een boerenbedrijf van grond wordt beroofd. Het is een huurbedrijf, waarvan de grond nog niet aan de belanghebbende is verkocht. Bedrijven als waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd zijn nodig in het belang van de woningbouw, maar ieder geval moet op zichzelf worden beoordeeld. Hier zijn slechts kleine, nietige stukjes grond tussen de woning bouw en geen grote vlakten, waarop Jan, Piet of Klaas vergunning kunnen vragen. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat het bedrijf naar de mening van de Voorzitter zelf maar een ander stuk grond moet zoeken. Maar wanneer deze bedrijfjes door het gemeentebestuur voor Soest van belang worden geacht, kan dit niet afwachten, of zij ergens een stuk grond kunnen vinden. Wanneer er volgens het uitbreidings plan voor deze bedrijven geschikte terreintjes zijn, is het de taak van de gemeente die in bezit te krijgen en ze beschikbaar te stellen. Spreekster hoopt, dat het college in deze initiatief zal willen nemen. De heer HILHORST verwondert zich er over, dat de heer Van Andel van hem veronderstelt, dat hij maar een betoog zou houden zonder van de zaken op de hoogte te zijn. Hij is er geweest, zelfs - met -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 290