-- 2 november 1956 -- 124» De heer HILHORST merkt op, dat de heer Yan Egdom reeds alle mogelijke moeite heeft gedaan een terrein te vinden. Door de thans voorgestelde weigering van de gevraagde ontheffing is er voor hem geen andere mogelijkheid meer. Daar het bedrijf bouwmaterialen vervaardigt, wordt door het thans te nemen besluit niet alleen de betrokkene, maar ook de gemeente gedupeerd. Spreker doet daarom nogmaals een beroep op B&W dit bedrijf van gemeentewege in staat te stellen zich gezond te ontplooien. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 178. Voorstel tot verdaging van de beslissing op het ontwerp-uitbrei- dingsplan Soesterberg-dorp (1-891)* 179* Voorstel tot wijziging der Bouwverordening in verband met schuil plaatsen bij woningen (1-883-4026). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 180. Voorstel tot aanvulling van de verordening ter voorkoming van brand (I-899-4049) De VOORZITTER verandert namens het college in het voorge stelde artikel 36a "hotels en pensions" ins hotels, pensions en verzorgingstehuizen. Er blijkt, dat er anders misverstand zou kun nen ontstaan over de vraag, of onder het begrip "pensions" ook de verzorgingstehuizen vallen. De heer BüfZELAAR zegt een pension te hebben bezocht, waar door het Rijk en door de brandweer goedgekeurde petroleumvergas- sers, werkend volgens een geheel nieuw procédé, waren geplaatst. Deze petroleumvergassers staan praktisch gelijk met oliekachels. De vergassers, die ook door de B.M.Z. voor gerepatrieerdentehui- zen worden gebruikt, zouden echter volgens de voorgestelde redac tie van de verordening verboden zijn voor hotels, pensions en verzorgingstehuizen. De VOORZITTER stelt voor in verband met de opmerking van de heer Butzelaar de voordracht aan te houden. Over de desbetref fende apparaten zal dan het advies van de brandweer worden gevraagd. Men kan eventueel in de verordening een ontheffingsmogelijkheid inlassen, die dan voor deze petroleumvergassers zou kunnen worden toegepast De wethouder VAN ZADELHOPF wijst er nog op, dat men, zonder met de tekst van de verordening in strijd te komen, een oliekachel zou kunnen kopen en deze met petroleum zou kunnen stoken. Het zal noodzakelijk zijn de aard van de brandstof in de verordening te noemen Het voorstel vrordt hierna aangehouden. 181.Voorstel tot stichting van een openbare kleuterschool in Soest- Zuid (1-897). 182. Voorstellen tot hot verlenen van medewerking ingevolge art. 50 van de Kleuteronderwijswet3 a. voor de aanschaffing van schoolmeubelen voor de Chrkleuter school in het gebou?/ Eltheto (1-890) b. voor de bouw van een Chr. kleuterschool in de buurtschap t Hart (1-893) 183» Verzoeken om toekenning van vergoedingen als bedoeld in art.13 der Lager-onderwijswet 1920 (1-900) met voorstel van B&W. 184* Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke vergoedingen over 19 5 5 s a. op grond van art. 103 lid 2 der L.-o.wet 1920 (I-887); b. op grond van art. 35 lid. 2 van het besluit b.1.0.1949 (1-888) - 185 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 294