-- 2 november 1956 -- 125» 185» Voorstellen tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der Lager-onderwijswet 1920 naar aanleiding van de verzoeken van; a. het bestuur der Vereniging "De School met den Bijbel" om aanschaf fing van leermiddelen en schoolmeubelen ten behoeve van de v.g.l.o.- school wegens stijging van het aantal leerlingen (1-886); b. het sub a genoemde bestuur om aanschaffing van leermiddelen en schoolbanken ten behoeve van de u.1o-school wegens stijging van het aantal leerlingen (1-884); c. het sub a genoemde bestuur voor uitbreiding van de Chr. u.l.o.- school (1-889)5 d. het R.IC.Schoolbestuur te Soest voor aanschaffing van 80 sets ten behoeve van de R.K. Jongensschool (1-895)* Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig de punten 181 tot en met 185 besloten. 186. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor het egaliseren van een terrein, gelegen aan de Waldeck Pyrmontlaan, ten behoeve van kinder spelen (I-901). De heer VAN WELY vraagt, of het terrein straks alleen ter be schikking van de V.V.V. voor kinderspelen zal worden gehouden of dat ook andere speeltuinverenigingen er gebruik van zullen kunnen maken. Het is toch niet de bedoeling er een openbaar speelterrein van te ma ken? Mevrouw POLET-Musler begrijpt niet, dat de heer Van Wely er nog niet achter is hoe de zaak zit, want in de verschillende commissies waar de zaak is gepasseerd, is gezegd, dat het terrein zal worden ge bruikt voor spelen van de V.^.V., maar verder een vrij speelterrein zal zijn, waarvan alle kinderen gebruik kunnen maken, ongeacht de vraag of de ouders lid zijn van een bepaalde vereniging. Het verheugt spreekster, dat het college deze vorm heeft gekozen. De heer VAN WELY zegt, dat dit niet ter sprake is gekomen in de door hem bijgewoonde commissievergadering. De heer HILHORST merkt op, dat de heer Van Wely zijn vraag niet heeft gesteld op de plaats, waar zij gesteld had behoren te worden, namelijk in de commissie. De VOORZITTER acht de door de heer Van Wely gestelde vraag door mevrouw Polet op afdoende wijze beantwoord. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 187* Voorstel tot aankoop vans a. grond voor verbreding van de Braamweg van P.C.van Schadewijk (1-4027)5 b. grond voor verbreding van de Braamweg van J.v.d.Broek I—4019)5 c. grond voor verbreding van de Parklaan van W.van Breukelen (1-4029); d. grond voor verbreding van de Nieuweweg van W. Groenesteijn (1-4017)» e. grond voor verbreding van de Korte Middelwijkstraat van de N.V. Bouw- en Aannemings-Maatschappij Bakhuizen te Hilversum (1-4028). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig de punten 187a tot en met 187e besloten. f. voorstel tot aankoop van grond voor verbreding van de Beckeringh- straat van A.G. do Bruin (1-4018). De heer HILHORST heeft geen bezwaar tegen de aankoop van deze grond, maar vraagt zich af of de gang van zaken wel juist is. Het is gemakkelijk de voorwaarde te stellen, dat de grond moet worden afge staan, praktisch om niet, maar anderzijds worden behoorlijke bedragen betaald voor gronden die de gemeente nodig heeft. Het wordt tijd dat B&W de vraag onder het oog zien of er niet een andere regeling moet komen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat deze zaak in de commissie voor grondbedrijf en uitbreidingsplannen vrij uitvoerig is besproken. - Bij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 296