INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE SOEST, OVER HET JAAR 1956- NAAMGEVING AAN -2.07.155-2 SAMENWERKING -2.07.23 STRATENSTRAATNAAMBORDJES Naamgeving aan een weg ge legen tussen de Sparrenlaan en Foekenlaan zg.Larixlaan) Geven van namen aan enige wegen in het dorp Soester- berg Beëindiging per 1 januari 1957 de regeling tot uitoefening van het bouw- en woningtoezicht, alsmede het toezicht op de openbare wer ken in de gemeente Hoogland door de dienst van gemeente werken van Soest..... 26 jan« 56 23 mrt156 nov. BETREE KI':GEN -2.07.28 VAN FINANCIËLE AARD. Verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken en finan ciën te verzoeken het bedra.g per inwoner van de algemene uitkering uit het gemeente fonds, als bedoeld in art. 4 der wet financiële verhou ding met ingang van het jaar 1957 "te verhogen EIGENDOM EN -2.07.351 BEZIT. Kredietverlening voor het ver beteren van het pand De Zoom 13 Machtiging aan B&W tot het eventueel treffen van gerech telijke maatregelen tegen de aannemer J.van Asch te Baarn... Verstrekken van een krediet voor de aanleg van een cen trale verwarming in het per ceel Steenhoffstraat 65........ Verlenen van een krediet voor het egaliseren van een terrein, gelegen aan de Waldeck Pyr- montlaan, t.bv.kindersrelen 2 nov. AANKOOP -2.07.351.11 56 28 sept56 '3 mrt1 56 25 juli 56 28 sept56 56 Aankoop van het pand Juliana- laan 582 mei '56 Aankoop van grond nabij de voormalige sintel cokes cen trale van de N.V.Nederlandse Spoorwegen.2 mei 1 56 Beschikbaarstellen van een krediet voor de overname van plantmateriaal van A.Mulder te Soest2 mei '56 27/28 128 110 41 91 111 125 59 61 61

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 2