- 2 november 1956 -- 127 spreker hiermede bedoelt. De VOORZITTER zegt, dat het natuurlijk niet mogelijk is om altijd de vroeger tot stand gebrachte en de thans tot stand komende bebou wing wat de kosten van de weg betreft over één kam te scheren. Er moet worden getracht hierin zoveel mogelijk een vaste lijn te volgen, d.w.z. dat de kosten van de weg moeten worden gedragen door de eige naren van de langs de weg liggende grond. Deze hebben profijt van de weg. Spreker weet wel, dat de in Soest uitgevoerde betegeling daar mede in strijd is en dat de gemeente daarbij in feite veel te royaal is. Degenen die indertijd aan een weg zonder tegeltrottoir hebben ge bouwd, nebben hoogstens betaald voor de weg, zoals hij er lag. Thans krijgen de mensen gratis een tegeltrottoir, waardoor de huizen veel licht in waarde stijgen. De gemeente is dus zeker niet karig. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 187. g. voorstel tot aankoop van grond voor verbreding van de Ericaweg van J.Kramer c.s. (I-4046). 188. Voorstel tot het overdragen van de bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders tot verkoop van goederen van geringe waar de gedurende het jaar 1957 (1-892-4043)* 189* Voorstel tot verkoop vans a. een perceel grond, gelegen aan de Aagje Dekenlaan aan A.Schakel (1-4053)I b. een perceel grond, gelegen aan de Foekenlaan aan C.J.Schaap te Amsterdam (I-406O); c. een perceel grond, gelegen aan de Foekenlaan aan J.J.Houtman (1-4061 Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig de punten 187g tot en met 189c besloten. d. Voorstel tot verkoop van een perceel grond, gelegen aan de Laan straat aan de N.V. Mode-ateliers Flagship te Amsterdam (I-4O62) Mevrouw LANDWEER-de Visser leest onder I, 2 van het gewijzigd ontwerp-besluits"de koper is verplicht binnen één jaar na het passe ren der definitieve overdracht op vorengenoemd perceel dat gedeelte van de permanente bedrijfsgebouwen nodig voor de uitoefening van het bedrijf van de koper te stichten, waarvoor op 30 oktober 1956 door burgemeester en wethouders dezer gemeente een bouwvergunning is ver leend." De bouwvergunning is dus al afgegeven, voordat de grond ei gendom van de N.V. Mode-ateliers Flagship was. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de grond reeds in huur bij het confectiebedrijf was. Om een bouwvergunning aan te vragen behoeft men geen eigenaar van de grond te zijn. De termijn voor het stichten van de overige gebouwen is veranderd van 1957 in 1960, omdat het bedrijf nog drie jaar huurrecht heeft, waarbij dan wordt opgeteld het ene jaar, dat altijd wordt gegeven. Daar van de produktie van mantels vrij plotseling moest worden overgeschakeld op het fabriceren van jersey en deux-pieces, waarvoor het bestaande gebouw niet geschikt is, was het noodzakelijk de bouw vergunning zo snel af te geven. Mevrouw LANDWEER-de Visser begrijpt dit niet geheel, want dit alles heeft de wethouder ook naar voren gebracht in de commissiever gadering, waar echter niet bekend Y/asdat de bouwvergunning al was verleend. Het-geen de wethouder heeft gezegd kan daarbij dus geen rol spelen. De wethouder VAN ZADELHOFF; Dat speelt daarbij ook geen rol. Het enige wat voor dit bedrijf een rol speelt, is dat het zich niet wil binden aan de termijn van één jaar. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 300