- 15 - Verbetering van de Maatweg Beantwoording van het aan de raad gerichte schrijven d.d. 23 augustus 1955 inge komen van de heer W.Bosman inzake "bebouwing Oude Grachtj e/verb.Klaarwater- weg Aankoop van grond: a.aan de Talmalaan van L.G. Reesink b.na,bij de spoorlijn Utrecht-Baarn van C.J. van Hengstum. Verhoging va,11 het krediet voor a. de verbreding van de Beukenlaan en Nieuweweg. b. de verbetering van de Stadhouderslaan Aankoop van grond nabij de Kerkstraat van: a.J. van den Broek te Soest b.M.Westerveld c.s.te Soest Aankoop van grond aan de Belvédereweg van A.Y/.Becke- ringh te Soest...... Aankoop van grond voor ver breding Beukenlaan van D.C. Stam. Aankoop van grond: a.nabij de Dorresteinweg van G.H.v.d.Broek te Baarn Yfijziging van het raadsbe sluit d.d. 2 mei '56 nr. 3626 inzake aankoop van een strook grond aan de Kerk straat Aankoop van grond voor weg- verbreding: a.van de Braamweg van P.C. van Schadewijk b.van de Braamweg van J.v.d. Broek c.van de Parklaan van 1/.van Breukelen d.van de Nieuweweg van Groenesteijn e.van de Korte lliddelwijk- straat van de N.Y. Bouw en Aannemings-Maatschappij "Bakhuizen" te Hilversum. f.aankoop voor verbreding van de Beckeringhstraat van A.G.de Bruin 23 mrt'56 25/26 23 mrt. '56 38/41 23 mrt. 56 41 2 mei 156 56 2 mei '56 60 2 mei 156 61 25 juni '56 72 25 juli '56 91 27 aug. 56 95 2 nov. 156 125 2 nov. '56 125/127

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 30