-- 2 november 1956 -- 134- heel wat meer putten op het eigen land worden gedistribueerd. Daarom staat spreker achter het voorstel van de meerderheid van de financiële commissie. De heer VAD ANDEL sluit zich aan big mevrouw Polet en de heer Clemens. liet schijnt dat men van een opbrengst van 20.000,-- is uitgegaan en toen tot de voorgestelde bedragen is gekomen, waarbij de service en de plicht van de gemeente op sanitair gebied uit het oog zijn verloren. Spreker acht het fout, dat de burger hiervoor moet betalen. De gemeente heeft de plicht de sanitaire belangen te dienen en door een verhoging van op 10,-- worden deze belangen geschaad. De vergelijking gaat misschien niet helemaal op, maar bij de politie, die de bevol king tegen andere gevaren beschermt, heeft ook niet een derge lijke heffing plaats. In ieder geval is het standpunt niet juist, dat de kosten schoon aan de haak moeten worden opgebracht en daarom is spreker voor verhoging van 3,-- tot 6,--. De wethouder VAN DEN AREND kan zich levendig voorstellen, dat men niet veel voelt voor een zo drastische verhoging als het college voorstelt. Dit voorstel is een gevolg van de betreurens waardige situatie, dat Soest nu eenmaal nog deze putten heeft en die moeten ook Y/orden geledigd. Minister Kieft heeft bij de miljoenennota gezegd, dat aan overheidsbedrijven, welke diensten aan de gemeenschap bewijzen, de eis moet worden gesteld van een zodanige tariefspolitiekdat de reële kosten, zowel wat de ge bruikte arbeid, grondstoffen als kapitaal betreft, worden gedekt. Tarieven voor verleende diensten - Yraaronder kennelijk ook deze dienst voor lediging van beerputten moet worden begrepen- dienen zodanig te worden vastgesteld, dat er alle gemaakte bedrijfskosten, in vesteringen inbegrepen, uit kunnen worden bestreden. Het ledigen van de beer- en zinkputten kost 25*000,-- per jaar, terwijl daarvoor wordt ontvangen ruim 9000,--. Er is dus een jaarlijks tekort van 16.000,--. Het voorstel van ~BMI beoogt dit tekort terug te brengen tot 5000, Aanvaarding van het voorstel van de minderheid van de financiële commissie houdt in, dat het tekort 6000,-- meer zal zijn dan bij het voorstel van het college. In het ook in de voordracht genoemde cijfer van 25*000,-- is verdisconteerd de faecaliënautodie feitelijk al is afgeschre ven. Wanneer de nieuv/e faecaliënauto wordt aangeschaft, worden de kosten van het ledigen der beer- en zinkputten door de afschrij vingskosten van deze auto aanzienlijk hoger. Daarom handhaaft het college zijn voorstel en wil het niet ingaan op de suggestie van de minderheid van de financiële commissie. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat men scherp onderscheid moet maken tussen twee soorten van gemeentebedrijven. Enerzijds heeft men bedrijven als gemeentewerken, die diensten aan de ge meenschap verrichten. Anderzijds zijn er gemeentebedrijven, zoals gemeentelijke gas-, waterleiding- en elektriciteitsbedrijven, die economische goederen leveren en wier taak ook door het par ticuliere bedrijf zou kunnen worden verricht. Het is logisch, dat de laatste groep gemeentebedrijven zichzelf bedruipt. Spreekster kan zich echter niet voorstellen, dat minister Van der Kieft heeft bedoeld, dat de vuilophaaldienst of het ledigen van beer putten financieel geheel rond moeten zijn. Zij vindt het niet zeer discreet, dat de wethouder op deze wijze haar betoog be strijdt - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 314