2 november 1956 -- 1 36- zelfs aan nalatigheid van de gemeente kunnen wijten - wordt dan het oude tarief van 3?-- in rekening gebracht, zodat de gemeente in deze gevallen sterk subsidieert. De bijdrage van 10,-- is rede lijk. Het ook bij de nieuwe regeling bestaande verlies ad 5j-~ wordt veroorzaakt door degenen, die meermalen per jaar hun put laten ledigen. De voorgestelde verhoging is overigens een financiële nood zakelijkheid. De Tirethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat de gemeente Soest volstrekt niet aan de hoge kant is, terwijl de putten door de dienst worden opengelegd. Dit laatste aan de bewoners op te dragen brengt vooral voor oudere mensen bezwaren mede. In sommige gemeen ten kost het 2,50 wanneer de put door de gemeente wordt open gelegd. Doordat dit in Soest steeds door de dienst gebeurt, kunnen er per dag veel te weinig putten worden geledigd, zodat er voor 50.000,-- of 60.000,-- een nieuwe beerwagen moet worden aangeschaft, waardoor het verlies, bij afschrijving in vijf jaar, weer 10.000,-- hoger wordt. De heer VAN ANDEL vraagt, of het bedrijf dat de vuilnisbak ken ledigt, zich bedruipt. Dit blijkt niet het geval te zijn en de Voorzitter wijst er op, dat ook voor dit bedrijf het tarief is verhoogd. De heer CLEMENS vestigt er de aandacht op, dat de bewoners van de Generaal Spoorstraat de putten maandelijks moeten laten le digen, omdat deze boven de oerbank zijn gebouwd. De VOORZITTER merkt op, dat deze mensen juist niet de dupe v/orden, omdat voor volgende ledigingen het tarief op 5»-- is ge handhaafd. Mevrouw POLET-Musler stelt voor het tarief op 5?-- te "bepalen en voor het openleggen van een put 2,50 in rekening te brengen. De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat dit veel meer toezicht zou vereisen, omdat bij deze regeling misbruiken kunnen voorkomen. Mevrouw POLET-Musler neemt haar voorstel terug. Het voorstel van B&W wordt, zoals het door de Voorzitter is gewijzigd, in stemming gebracht en met 14 tegen 5 stemmen aange nomen Voor hebben gestemd de heren Dorresteyn, Versteyne, De Haan, Klarenbeek, Van Wely, Van Zadelhoff, Butzelaar, Oranje, Zoetelief, Hilhorst, Schaafsma, mevrouw Landweer-de Visser, alsmede de heren Brouwer en Van den Arend. Tegen hebben gestemd de heren Grift, Pieren, Clemens, me vrouw Polet-Muslcr en de heer Van Andel. 194- Voorstel tot het garanderen van een geldlening ten behoeve van par ticuliere woningbouw (lV-4021). 195* Voorstel in verband met royement hypotheek (lV-4016). 196. Voorstel betreffende het opnemen en heieggen van kasgeld in 1957 (IV,894) 197* Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 25 juli 1956 tot verstrekking van een geldlening t.b.v. de speeltuinvereniging 'Mt Hart" (IV-4070) 198- Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaf fing van een schrijf-hoekhoudmachine met dubbele automatische voor- steekinrichting (lV-898). 199* Voorstel inzake het adres van de tafeltennisvereniging "SHOT" (IAD-896) 200. Voorstel tot voorbereiding c.q. herziening van een uitbreidings plan voor alle gronden in de gemeente, welke op de bij het ont- - werp -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 318