-- 2 november 1956 -- 137* werp-besluit behorende kaart in rood zijn aangegeven (I-4OO4) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig de volgnummers 1994 "tot en met 200 besloten. 201. RONDVRAAG. De heer KLARENBEEK vraagt of het niet mogelijk is de bewoners van de Schoutenkampweg op de hoek van de Ossendamwegweg de heggen te doen knippen. Voorts vraagt hijof cr niet een bord "Gevaarlijk Kruispunt" kan worden aangebracht. De VOORZITTER zal de eerste vraag doorgeven aan de politie. Het is inderdaad een naar kruispunt 5 maar er zijn zeer veel ge vaarlijke kruispunten en wanneer er te veel dergelijke borden worden geplaatst, let men er niet meer op. Het college heeft bovendien aan de A.N.W.B. advies gevraagd, welke wegen tot voorrangsweg moeten worden verklaard, waarbij o.a. aan de Ossendamweg is gedacht. Daardoor zou de gehele situatie veranderen. In ieder geval heeft het gehele probleem de aandacht van het college. Be heer GRIFT vraagt of het niet mogelijk is, nu dit in Baarn is gebeurd, het verlengde van de Stadhouderslaan vrij te geven voor brom mers, evenals de Soesterbergsestraat De VOORZITTER deelt mededat - na overleg met Baarn - reeds is besloten ook het Soester gedeelte van de Stadhouderslaan voor brom fietsen vrij te geven. Indien de borden nog niet zijn geplaatst, zul len zij er in ieder geval eerstdaags komen. Hetzelfde geldt voor de Soesterbergsestraat De heer BUTZELAAR wijst er op, dat geen uitzicht mogelijk is van de Bilderdijklaan naar de rijksweg. Is het niet mogelijk vergunning te krijgen om enkele bomen te kappen? Do wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de zaak wel zal worden her zien, wanneer de rijkswaterstaat overgaat tot het leggen van rijwiel paden. Dan zullen er wel enige bomen verwijderd moeten worden. Be heer PIEREN zegt, dat het verkeer grote overlast ondervindt van laag vliegende vliegtuigen in verband met de lichtinstallaties aan de Van Weerden Poelmanweg, welke aangeven in welke richting zij moeten landen. Een bus van Tensen werd zelfs bijna door een vliegtuig vermorzeld. Is het niet wenselijk er,een bord te plaatsen: Levensge vaarlijk - Laag vliegende vliegtuigen? De VOORZITTER zegt, dat er van gemeentewege een bord zal komen met de vermaning in de gevaarlijke zone niet stil te staan. In een brief aan de minister van oorlog is herinnerd aan de oude afspraak om de Van Woerden Poelmanweg via een tunnel te verbinden met de Richelle- weg. Dan zal de Van Weerden Poelmanweg daar ter plaatse naar beneden moeten go.an en in de brief is de suggestie gegeven, dit eerder te doen gebeuren, teneinde het gevaar te verminderen. Het zou "beter zijn, indien er reeds een overkluizing was. Dit is natuurlijk een ingrijpend werk, dat niet zo snel zal 'wor den uitgevoerd. Het, college heeft echter gemeend de ontstane situatie met grote aandrang onder de aandacht van de minister te moeten brengen. De heer SCIIAAFSMA vraagt, of het in de commissie Openbare Werken ter sprake gebrachte bezoek aan woningen nog doorgaat. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het de bedoeling is dit be zoek door de gehele raad te doen geschieden en na afloop van deze ver gadering de datum daarvoor af te spreken. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of de vuilophaaldienst pakjes of samengebundelde takkenbossen, die op de emmers worden gelegd, mee moet nemen. De ene keer wordt dit wel en de andere keer wordt het niet gedaan. Men krijgt soms de indruk, dat het meenemen afhankelijk is van het geven van een fooitje. De wethouder VAN ZADELHOFF acht dit een precaire aangelegenheid. - Wanneer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 320