7 december 1956 140. Door de woorden, die de heer Yan Andel heeft ge sproken en de daad die de raadsleden hebben gesteld is het niet meer nodig, dat spreker veel ten aanzien van het lijdende broedervolk zegt. Het Nederlandse volk als geheel en de Nederlanders individueel voelen, dat zij hier iets moeten doen. Het college heeft na de woonruimte commissie te hebben gehoord een woning ten behoeve van een Hongaars gezin beschikbaar gesteld. Daarbij is overleg gepleegd met de omringende gemeenten, want het is noodzakelijk, dat de Hongaren, die in deze omgeving komen wonen, ge makkelijk contact met elkander kunnen hebben. Het gehele drama in Oost-Europa is eigenlijk te groot om er veel over te praten. Beter dan veel praten is het stellen van daden. Spreker dankt de heer Van Andel voor diens woorden en de raad voor de materiële en morele hulp, die hij het lijdende Hongaarse volk door zijn gebaar heeft ge geven 202. Vaststelling van de notulen van de vergadering d.d. 2 november 1956. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 205. Ingekomen stukken. a. Schrijven van J.E.de Bruin, Wieksloterweg W.Z. 51? verzoekende aansluiting van zijn perceel aan het waterleidingnet met voorstel dit in handen te stellen van B&W ter afdoening. De heer ORANJE acht dit verzoek om aansluiting aan het waterleidingnet van meer belang dan een verzoek om een gewone huisaansluitingDe oplossing heeft z.i. een spoedeisend karakter. Daar dit verzoekschrift gedateerd is op 24 oktober terwijl het eerst 7 december aan de raad wordt voorgelegd, dringt spreker op een spoedige afdoening aan. Hij zou het zeer op prijs stellen, indien de raad of althans de commissie voor openbare werken over de wijze van afdoening te zijner tijd wordt ingelicht. De VOORZITTER zegt, dat tegen dit laatste geen be zwaar is Hierop wordt het schrijven gesteld in handen van B&W ter afdoening. b. Aanbieding overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschap- pelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV" van de 6e wijziging be groting 1956 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen Overeenkomstig het voorstel wordt dit stuk voor kennisgeving aangenomen. c. Verslag van de instelling voor maatschappelijk hulp betoon met voorstel dit voor kennisgeving aan te ne men. De heer ORANJE heeft met veel belangstelling dit verslag gelezen. Hij spreekt een woord van waardering voor hetgeen het bestuur en het personeel in 1955 hebben verricht Van 1949 t/m 1955, een periode waarin de algemene welvaart voordurend is gestegen, zijn de uitgaven niet - naar men oppervlakkig beschouwt geneigd zou zijn te - verwachten -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 324