-- 7 december 195 6 - 142. De heer SCHAAESMA zegt de stijging van de uitgaven van maatschappelijk hulpbetoon niet zo verschrikkelijk te vinden. De bevolking van Soest is in de loop der ja ren toegenomen, terwijl bovendien de algemene levens standaard beduidend hoger is dan vroeger. Het gemeente bestuur zou onjuist handelen, wanneer het de hulpbehoe venden in het geheel niet van deze stijgende levens standaard zou laten profiteren. Eet geld voor maatschap pelijk hulpbetoon is goed besteed. Spreker kan zich er daarom zeer wel mede verenigen, dat de door maatschappe lijk hulpbetoon uitgegeven bedragen hoger zijn dan vroeger. d. Rapporten van het centraal bureau voor verificatie en financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende controle administraties met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Deze rapporten worden overeenkomstig het voorstel aangenomen voor kennisgeving. e. Schrijven d.d. 12 november van gedeputeerde staten der provincie Utrecht inhoudende mededeling dat het in hun bedoeling ligt de jaarwedde van de wethouders vast te stellen op 4.200,- en hierop de Koninklijke goedkeuring te vragen met voorstel dit voor kennis geving aan te nemen. De heer ORANJE wenst de wethouders met deze brief geluk, die daarop overeenkomstig het voorstel voor ken nisgeving wordt a angenomon d f. .dres van de heer 1.Rietveld met voorstel dit in han den te stellen van maatschappelijk hulpbetoon ter af doening o Mevrouw DANDY/EER-de Visser deelt mede een aan de leden van de gemeenteraad gerichte brief van de heer Rietveld te hebben ontvangen, die zij niet onder zich wil houden. Zij zal het "mooie document" niet voorlezen, doch het de voorzitter ter inzage geven. De VOORZITTER deelt mede de laatste weken ook per soonlijk brieven van ongeveer dezelfde strekking te heb ben ontvangen. Hij acht het niet nodig de door mevrouw Landweer ontvangen brief voor te lezen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het adres ter afdoening te stellen in handen van maatschap pelijk hulpbetoon. g. Aanbieding van een goedgekeurd besluit inzake de toe passing van de hypotheek- en voorschotregeling parti culiere woningbouw met voorstel dit voor kennisge ving aan te nemen Overeenkomstig het voorstel wordt dit stuk aange nomen voor kennisgeving. h. Verzoek van het R.K. schoolbestuur te Soest om mede werking ingevolge art. 72 L.-o.wet tot het treffen van enige voorzieningen ten behoeve van de meisjes school i. Verzoek van het bestuur der vereniging voor Chr.1. en u.1,0. te Soesterberg om. medewerking ingevolge art.72 L.-o.wet tot aanschaffing van enige nieuwe leermetho des Deze beide verzoeken worden gesteld in handen van B&W om preadvies. - 204. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 328