- 16 - g.Aankoop van grond voor verbreding van de Eri- caweg van J.Kramer c.s... Aankoop van grond: a.voor verbreding van de Parklaan van J.v.d.Broek b.voor verbreding van de Gallenkamp Pelsweg van J. v.d.Broek en H.J.v.d.Broek c.voor verbreding van de Lorresteinweg van G.H.v.d. Broek te Baarn. 2 nov. 156 7 dec156 127 148 ONTTREKKEN VAN WEGEN AAN HET OPENBARE VERKEER. -1.811.111.8 Onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Buntweg. 28 sept.56 99 VOORWERPEl IN -1.811111.91 WEGEN Verlenen van een zakelijk recht aan de N.V. P.U.E.M. tot het leggen van hoog spanningskabel a.in de Maatweg b.langs de spoorlijn Amersfoort-Utrecht Verlenen van een zakelijk recht tot het leggen van een kabel in de Kampweg en de Veldm.Montgomeryweg te 8oes- terberg aan de N.V. P.U.E.M. Intrekking van het eerder genomen besluit tot het ver lenen van een zakelijk recht op gronden nabij de Maatweg aan de I:VP j E.ï,i 23 mrt'56 2 mei '56 25 juni '56 41 61 72 VERKEERSMAATREGELEN -1.811.122 Maatregelen ter voorkoming van verkeersongevallen te Soesterberg. Vaststellen van regelen als bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet, onder in trekking van de op 28 okto ber 1955 vastgestelde veror dening tot wijziging van de verordening op de openbare wegen-, water en gemeente kade WINKELSLUITING. -1.838.1 2 mei 56. 2 mei 56 Vaststelling van een veror. als bedoeld in art.11 lid 2 v.d.Yi/inkelsluitingswet tbv. de buurtschap Soestduinen. Vaststellen van een nieuwe va kantieregeling voor de kruide niers Aanw.van werkdagen ingevolge art.11 lid 1 der Winkelsluitings wet tot het langer open mogen zijn der winkels te S'berg.. 25 juni '56 2 mei 56 2 juni 5é ZORG VOOR KINDEREN, GEZINNEN, MILITAIREN, KUNSTENAARS -1 .842.7 t/m 9 "Verklaren dat de oprich ting en instandhouding van E.D. 46/55 56 56 67/69 76

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 32