-- 7 december 19 56 143. 204. Voorstel tot verlening van ontheffing van de verbodsbepaling, genoemd in art. 2 der verordening ex artikel 4 der Hinderwet 1875 aan? a. R.Westra, Nieuweweg 59 te Soest voor uitbreiding van zijn inrichting tot bewaring van afval (lompen en metalen) op het perceel Hieuweweg 59, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nr.7530 (1-922). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. H.Quentemeijer te Zeist voor het oprichten van een benzine bewaarplaats en een reparatie-inrichting voor motor-voer tuigen op het perceel kad. bekend gemeente Soest, sectie H, nr. 7654 gelegen aan de Middelwijkstraat (1-926). De heer ORANJE is van oordeel, dat dit voorstel wel enige opheldering behoeft. De commandant van de brandweer heeft een afwijzend advies uitgebracht, terwijl het advies van de directeur van gemeentewerken wel niet positief afwij zend is, maar toch een afwijzende strekking heeft. Deze directeur zegt? "het gehele plan verkeert al in een te ver gevorderd stad„ium om de raad voor te stellen de gevraagde ontheffing te verlenen." Dit is een zeer ernstige waarschuwing aan de raad. Reeds bij herhaling heeft spreker bezwaar ge maakt tegen het brengen van zaken in een zodanig stadium van voorbereidingdat de raad alleen nog maar formeel vrij staat in zijn beslissingen. Hij verzoekt in de eerste plaats nauw keurig te worden ingelicht, in welk stadium van voorbereiding deze zaak is en in hoeverre de raad het college in verlegen heid zou brengen door dit verzoek af te wijzen. Tot zijn spijt moet spreker verder constateren, dat de overgelegde tekeningen geen voldoende beeld geven van de situatie - zoals die naar de bedoelingen van de aanvrager zou moeten worden - om de bezwaren, die zowel de commandant van de brandweer als de directeur van gemeentewerken hebben, te kunnen beoordelen. Het is toch geen gewoonte bij het inwilli gen van een verzoek verder te gaan dan dat verzoek. Hierin wordt alleen gesproken van een "service-station"terwijl in het besluit sprake is van een benzinebewaarplaats en repara tie-inrichting. De VOORZITTER deelt mede, dat de plannen ten aanzien van de hinderwetvergunning in geen verder stadium verkeren dan hier behandeld wordt, In overeenstemming met wederopbouw is de bouwvergunning verleend, maar dit staat los van de hinder wetvergunning. Het zou echter voor de heer Quentemeijer dus wel een grote teleurstelling zijn, indien de gehele zaak niet zou kunnen doorgaan, nu reeds zo vele moeilijkheden ten aan zien van de bouw zijn overwonnen. De bezwaren van de commandant van de brandweer zijn voor een gedeelte van verkeerstechnische aard. Die liggen meer op het terrein van de rijkswaterstaat dan van de brandweer. Aangezien met de rijkswaterstaat tot een oplossing voor deze moeilijkheden is gekomen, achten B&W dit bezwaar ondervangen, terwijl bovendhen een verkeerssituatie geen reden is om een vergunning ingevolge de Hinderwet te weigeren. Andere eventuele bezwaren van de brandweer komen eerst bij het verlenen van de hinderwetvergunning ter sprake. Ge vraagd wordt slechts ontheffing van de verbodsbepaling, waardoor het college de vergunning kan verlenen, waarbij waarschijnlijk voorwaarden zullen worden gesteld. De bezwaren - zi jn -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 330