-- 7 december 1956 -- 144» zijn echter niet zodanig, dat onmogelijk een hinderwet vergunning kan worden verleend. De heer ORANJE zegt, dat hetgeen de directeur van gemeentewerken, een van de belangrijkste adviseurs, heeft geschreven begrijpelijkerwijze zijn aandacht heeft getrokken. De VOORZITTER zegt wel te begrijpen, dat de heer Oranje naar aanleiding van de brief van genoemde direc teur tot zijn vragen is gekomen, maar wijst er op, dat deze directeur zijn bezwaren op het verkeer baseert en dat dit niets met de Hinderwet heeft te maken. De heer VAN V/ELY heeft met vreugde gezien, dat een oplossing is gevonden voor de ruïne die zoveel jaren in de Middelwijkstraat heeft gestaan. Hij vraagt echter, of B&W bekend is wat de ondernemer van plan is in de toekomst te doen. Zouden daardoor geen nieuwe bezwaren kunnen rijzen? De VOORZITTER deelt mede, dat er, voor zover het college bekend, een normaal garagebedrijf met service station zal komen. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 205. Voorstel tot vaststelling van een uitbreidingsplan voor gronden gelegen aan de Maatweg (1-4122). 206. Voorstel tot het onbewoonbaar-verklaren van de woningen Verlengde Kolonieweg 6 en Nieuweweg 24 (1-909). 207. Voorstel tot verlenging van de ontruimingstermijn van enige onbewoonbaar verklaarde 'woningen (1-928). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 205 tot en met 207 besloten 208. Voorstel tot benoeming van leden der commissie als be doeld in art. 8 der Woonruimtewet (1-910). De VOORZITTER verzoekt de heren Butzelaar en Oranje met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht'worden vijf maal 19 stemmen, waarvan 2 blanco. Met algemene (19) stemmen worden benoemd de heer G, Buijlmevrouw M.H. Meur er-van Eijk en de heer H.M.van der Rotte, terwijl mevrouw S.M.Polet-Musler en de heer J.D.L.Zoetelief met 18 stemmen worden benoemd. De VOORZITTER zegt, dat het werk van de leden van deze commissie niet altijd gemakkelijk en dankbaar is. Hij brengt daarom een bijzonder woord van dank aan het aftredende lid, de heer Kerkhoff, die wegens vertrek uit de gemeente geen deel van de commissie meer kan blijven uitmaken, 209. Voorstel tot aanvulling van de Verordening ter voorko ming van brand (1-931-4173). Mevrouw LANDïïEER-de Visser is zeer verheugd over de nieuwe redactie, waardoor petroleumkachels wel kun nen worden gebruikt, maar waarbij niet zijn toegestaan toestellen, die brandgevaar opleveren. Terwijl aan de ene kant de zaak dus iets is ingekort, heeft de veror dening aan de andere kant een wijdere strekking gekre gen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 332