7 december 1956 145. De heer VAN WELY leest in artikel 2 van de verordening, dat het verboden is "in, op of aan een gebouw of een getim merte dan wel op een ongebouwd eigendom, welke zijn vermeld op de in het vorige artikel bedoelde lijst; a. een toestel, werktuig of iets dergelijks waardoor op eniger lei wijze brandgevaar kan ontstaan, te hebben of te gebrui ken b. een handeling te verrichten, waardoor op enigerlei wijze brandgevaar kan ontstaan; c. licht brandbare dan wel aan zelfontbranding onderhevige goederen, voorwerpen of stoffen te hebben, te gebruiken of te verwerken". Deze bepaling zal waarschijnlijk moeilijkheden opleveren voor schilders, die verf moeten afbranden, en voor loodgie ters, die bij-voorbeeld een dakgoot moeten repareren. Deze werkzaamheden leveren immers brandgevaar op. Is het de bedoe ling, dat deze mensen eerst ontheffing moeten vragen alvorens zij met het werk mogen beginnen? De VOORZITTER merkt op, dat voor zover het werkzaamheden aan de op de lijst staande huizen betreft, deze ontheffing inderdaad aan B&W moet worden gevraagd. B&W kunnen dan zoda nige voorwaarden stellen dat het brandgevaar zoveel mogelijk wordt beperkt. Normale werkzaamheden kunnen dus wel doorgang vinden. De heer VAN ANDELs Men mag dus ook geen bus benzine in zijn garage hebben? Het stallen van de auto in de garage is dan zelfs verboden! De VOORZITTER merkt op, dat de desbetreffende lijst slechts een beperkte lijst is. Staat een huis echter op de lijst, dan moet toestemming aan B&W worden gevraagd. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 210. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art.50 der Kleuteronderwijswet naar aanleiding van het verzoek van het bestuur der R.K. Kleuterschool te Soestdijk ten behoeve van de aanschaffing van meubilair, speel- en ontwikkelings materiaal enz. (1-916). 211. Voorstel tot vaststelling van de uitgaven van het openbaar lager onderwijs over 1955, ingevolge art. 55 ter der Lager- onderwijswet 1920 (1-907). 212. Voorstel inzake vergoeding als bedoeld in art. 13 der Lager- onderwijswet 19 20 (1-917). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 210 tot en met 212 besloten. 213. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art.72 der Lager-onderwijswet 1920 naar aanleiding van verzoeken vans a. Het bestuur der Vereniging voor Chr. L. en U.1.0. te Soes- terberg ten behoeve van de aanschaffing van leermiddelen voor de invoering van het verkeersonderwijs (1-4134). De heer ORANJE waardeert het zeer, dat deze schooi in het tweede leerjaar begint met het geven van verkeersonder wi js. Hoe staat het echter met het verkeersonderwijs op de openbare scholen? De wethouder DE HAAN hoopt in de volgende gewone raads vergadering te kunnen komen met een voorstel voor alle open bare scholen in Soest. b. Het R.K.Schoolbestuur te Soesterberg om bij het aanbrengen van naadloze vloeren in enige lokalen der R.K. school de - meerdere -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 334