7 december 195 6 1 4-6 meerdere kosten uitgaande boven een gewone gehele ver nieuwing voor rekening der gemeente te nemen (1-908); De VOORZITTER wijzigt het in de voordracht voorko mende bedrag van 3.000,-- in 1.300,--. De heer ORANJE merkt op, dat uit de stukken niet duidelijk blijkt, cf het technisch verantwoord is op de oude vloeren de naadloze vloeren aan te brengen. Aanvan kelijk heeft het schoolbestuur immers gevraagd de oude vloeren te vervangen. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat er geen sprake van is geweest de oude vloeren te vervangen. Men heeft echter uitgerekend, wat gewone vervanging van de vloeren op het ogenblik zou kosten. Dit bedrag is afgetrokken van de kosten van het aanbrengen van naadloze vloeren op de bestaande vloeren. Het verschil betaalt de gemeente. Daar het hier een proefobject betreft in verband met de vraag, of het gewenst is in de scholen geleidelijk aan naadloze vloeren in te voeren, is deze school door de bouwkundig hoofdinspecteur on de dienst van gemeentewer ken bekeken. Samen met de hoofdinspecteur te Den Haag is men tot de conclusie gekomen, dat het verantwoord is het verschil tussen gewone vervanging van de vloeren en het aanbrengen van naadloze vloeren voor rekening van de ge meente te nemen. De technische kant is dus voldoende bezien. Het bedrag, dat de gemeente moet bijleggen hangt van de constructie van de bestaande vloeren af. Is de vloerconstructie van een lokaal zodanig, dat het niet mogelijk is daar de naadloze vloer op te leggen, zullen de kosten meer zijn dan in het onderhavige geval. De heer ORANJE is door het antwoord van de wethouder gerustgesteldHet blijkt nu, dat het hier een proef be treft. Spreker had het op prijs gesteld, wanneer dit ook in de stukken was vermeld. De wethouder DE HAAN merkt op, dat de onderwijscom missie er volledig mede op de hoogte was, dat het hier een proef betreft. Hierop wordt het voorstel, zoals het door de voor zitter is gewijzigd, zonder hoofdelijke stemming aange nomen c. Van het E.K. Schoolbestuur te Soesterberg ten behoeve van de aanschaffing van 6 zg. combinatiebanken en 60 leerlingensets voor de R.K. school aldaar (1-921). 214. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor in richting van een noodlokaal in de o.l.school te Soester berg (1-914). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 215. Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend lid der Schoonheidscommissie ingaande 1 januari 1957 (1-923). De heer ORANJE heeft herhaaldelijk de indruk gekre gen, dat de Schoonheidscommissie zich niet kan verheugen in een grote populariteit. In het algemeen is dat begrij pelijk voor alle instanties die in de eerste plaats een remmende functie hebben. Maar dit neemt niet weg, dat raadsleden voor dergelijke verschijnselen hun belangstel ling eerder moeten laten aanwakkeren dan verslappen. Artikel 8 van de verordening op de Schoonheidscommis sie verlangt, dat zij jaarlijks een verslag bij B&\7 in dient en dat dit verslag aan de raad wordt aangeboden. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 336