- 7 december 1956.-- 147. Spreker kan zich niet herinneren een dergelijk verslag ooit te hebben gezien. Hij verzoekt het college deze verslagen wel aan de raad te willen aanbieden. De VOORZITTER deelt mede, dat het verslag wel is binnen gekomen, maar nog niet aan de raad is overgelegd. De Schoon heidscommissie treft hiervoor geen blaam. Spreker verzoekt de heren Butzeiaar en Oranje wederom met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 19 stemmen, waarvan 7 ongeldig zijn. Uitgebracht zijn 11 stemmen op de heer H.A.Pothoven en 1 stem op de heer G-.Treep, zodat de heer Pothoven is benoemd. De VOORZITTER deelt mede, dat het grote aantal ongeldige stemmen een gevolg is van de omstandigheid, dat een aantal leden hebben gemeend, dat twee candidaten moesten worden be noemd. De wethouder VAR ZADELHOFF deelt naar aanleiding van het door de heer Oranje gesprokene mede, dat uitbreiding van de Schoonheidscommissie in overweging is. De heer VAR AHDEL zou het, ter voorkoming van vertraging, wel wenselijk vinden, dat de Schoonheidscommissie vaker dan eens in de drie weken vergadert. Dit zou de woningbouw ten goede komen. 216. Voorstel tot verhoging van de gemeentelijke subsidie in de kosten van restauratie van de Red. Hervormde Kerk (1-903). De heer ORAHJE zegt, dat algemeen in den lande belang rijke bedragen worden besteed voor de restauratie van cultuur monumenten en in het bijzonder van oude kerken. Het siert het huidige geslacht, dat het bereid is eensgezind belangrijke offers voor dit doel te brengen. Men zal dit ook in Soest moeten doen, ook voor het hogere bedrag, dat thans van de raad wordt gevraagd. Het eerste besluit voor dit doel is echter reeds drie jaar oud en er is nog steeds niets gebeurd. Spreker is dan ook in het geheel niet gerust op de waarde van het thans voorgestelde besluit. Kan het college mededelen waar de uit voering van de restauratie op wacht? De gemeente zal thans 15van de begroting voor haar re kening nemen. Ploeveel wordt er van het rijk, hoeveel van de provincie verwacht? En hoeveel zal het kerkbestuur bijdragen? Zijn de fondsen hiervoor reeds beschikbaar? Do raad heeft er aanspraak op te weten, of na het door hem genomen besluit restauratie al dan niet mogelijk zal zijn. De VOORZITTER deelt mede, dat van de aanvankelijk geraam de kosten ad 103.400,door de gemeente 10$ en door het rijk 50$ zou worden gedragen en voorts door de provincie 10$ van het bedrag na aftrek van de rijksbijdrage, terwijl het overige door de kerk zelf zou worden betaald. Door de prijs stijging, maar ook doordat er meer moest worden gerestaureerd dan aanvankelijk was voorzien, werd de restauratie praktisch onmogelijk, doordat de hogere kosten niet door de kerk konden worden betaald. In overleg is toen de oplossing bereikt, dat het rijk 60$ zal betalen, dat het college de raad voorstelt 15$ voor rekening van de gemeente te nemen en dat het overige door de kerk zal worden betaald. Het ligt in het voornemen thans met spoed aan de restau ratie te beginnen. De wethouder VAR ZADELHOEP hoopt, dat de raad, wanneer zich de mogelijkheid voordoet de pastorie te kopen, daarvoor - evenveel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 338