-- 7 december 1956 148. evenveel begrip zal tonen als voor dit voorstel. Hij blijft het betreuren, dat het kerkbestuur de pastorie heeft opgeknapt, maar al is er nu geld in gestoken, spreker hoopt toch begrip bij de raad te zullen vinden, wanneer een oplossing mogelijk wordt, want daardoor zou dan de kerk als gerestaureerd monument beter tot haar recht komen. De VOORZITTER dankt de wethouder zeer voor diens woorden. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 217. Voorstel tot aankoop van; a0 grond voor verbreding van de Parklaan van J.v.d.Broek (1-4120)j b. grond voor verbred„ing van de Gallenkamp Reisweg van J.v.d.Broek en H.J.v.d.Broek (1-4119); c. grond voor verbreding van de Dorresteinweg van G.H. v.d.Broek te Baarn (1-4133). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 218. Voorstel tot verkoop vans a. een perceel grond gelegen aan de Laanstraat aan W.J. Sukel (1-4151). De heer GRIET zegt, dat de commissie voor openbare werken er op heeft aangedrongen, dat het pad ten behoeve van de bewoners der gemeentewoningen gehandhaaf blijft. De wethouder VAM ZADELHOPP zegt, dat gemeentewerken het pad heeft bekeken. Dit is 4 meter breed. De bewoners van de gemeentewoningen gebruiken het alleen om er met de fiets door te gaan. Het pad zal nu worden gesplitst in een pad van 1.60 meter voor de bewoners en een weg van 2.40 meter, waarover de heer Sukel op zijn terrein kan komen. Deze weg kan dan ook door gemeentewerken worden gebruikt. Dit is van belang met het oog op het speelter rein, dat op dit binnenterrein zal worden gevestigd. Mevrouw POLET-MuslerWordt er een scheiding gemaakt? De wethouder VAN ZADELHOEEs Inderdaad. De heer KLARENBEEK zegt, dat het bij een breedte van 2.40 metër onmogelijk is met grote wagens over de weg te rijden. Voor het aanvoeren van neostucplaten zullen grote vrachtwagens vier- êt vijfmaal per jaar van deze weg ge bruik moeten maken. Hij stelt daarom voor het fietspad 1 meter en de andere weg 3 of 3.50 meter te maken. Het speelterrein heeft overigens reeds een viertal ingangen. De wethouder VAN ZADELHOPP deelt mede, dat deze aan gelegenheid niet alleen door gemeentewerken is bekeken, er heeft ook overleg met de heer Sukel plaatsgevonden. Deze gaat met de door spreker aangegeven oplossing geheel akkoord, want hij heeft geen brede auto's. Hij heeft slechts een gewone personenauto en een stationcar. Spre ker vindt het daarom onzin het pad voor de woningen op 1 meter te brengen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomenwaarbij op verzoek van de heer Elaren- beek wordt aangetekend, dat hij zich met het genomen be sluit niet heeft verenigd. - b. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 340