- 7 december 1956 151 De heer HILHORST acht de belangrijke verhoging van de belasting op bedrijfshonden niet in het belang van de ratten bestrijding De wethouder VAN DEN AREND meentdat men voor een hond, die goed is voor de rattenbestrijding, gaarne 6,belas ting zal betalen. Het voorstel, zoals het is gewijzigd, wordt hierop zon der hoofdelijke stemming aangenomen. 225. Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening 1954 iv-912-4145 De VOORZITTER deelt mede, dat bij de commissie voor ge organiseerd overleg een brief is ingekomen van de afdeling Soest van de Algemene Bond van Ambtenaren, waarin in over weging wordt gegeven de chauffeurspremie niet op 1 januari 1957, naar op 1 januari 1956 te doen ingaan. Vervolgens heeft dezelfde commissie een brief ontvangen van de heren Snijders en Spijker, waarin wordt voorgesteld de bepaling betreffende de diploma-eis voor chauffeur A en chauffeur A 1ste klasse niet in de Bezoldigingsverordening 1954 op te nemen De wethouder VAN ZADELHOPP merkt op, dat volgens de ver ordening tot chauffeur A en tot chauffeur A 1ste klasse al leen kunnen worden benoemd degenen, die in het bezit zijn van het E.V.0.-diplomaMet het georganiseerd overleg, dat hiertegen bezwaar had gemaakt, is gisteren overleg gepleegd, waarna is besloten, dat voor de genoemde functies zal worden geëist het E.V.0.-diplomahet Bovag-diploma of een daarmede door B&W gelijk te stellen diploma. Hiermede is het georga niseerd overleg akkoord gegaan. Mevrouw LANDWEER-de Visser begrijpt niet, welk bezwaar men er tegen kan hebben de beloning aan het bezit van een diploma te koppelen. Bij het onderwijs gebeurt dat toch ook. De wethouder VAN ZADELHOEE merkt op, dat het bezit van een diploma nog niet bewijst, dat men een goed ambtenaar is, terwijl iemand zonder diploma juist een zeer goed ambtenaar kan zijn, maar niet in een hogere rang zou kunnen worden ge plaatst, indien men al te streng aan het bezit van een be paald diploma vasthoudt. Mevrouw LANDWEER-de Visser vindt dit een gevaarlijk standpunt. Ook alle onderwijzers met een diploma zijn niet geschikt om voor de klas te staan. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat het college in het algemeen aan de eis van het bezitten van een diploma vast houdt, maar het moet toch bij-voorbeeld mogelijk zijn een amb tenaar die van jongs af aan in dienst is, in een rang te be noemen, ook al heeft hij een bepaald diploma niet. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat men tegenwoordig voor alles een diploma moet hebben en zij verheugt zich over het royale standpunt van het college. Het voorstel, gewijzigd als door wethouder Van Zadelhoff aangegeven, wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aange nomen 226. Voorstel tot; a. wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement (IV-915- 4148); b. wijziging van de Arbeidsovereenkomstenverordening (IV-913- 4147)5 - c-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 346