- 17 - huishouding en opvoeding aan de plaatselijke commissie voor huis houdelijke- en ge zinsvoorlichting in samenwerking met de Kon.Emmahuishoud- school noodzakelijk is.... Verlenen van een subsidie aan de plaatselijke com missie voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting Verlenen van renteloze geldleningen aan speeltuin- SCHOOLGEBOÜÏÏM- -1.851 ENZ. Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf fing van verduisterings gordijnen in één leslokaal alsmede eenvoudige klassen- bureaux met dito stoelen en gemakkelijk hanteerbare stalen bakken t.b.v.openb. school aan de Beetzlaan. Verstrekken van een kre diet voor aanschaffingen voor de invoering van het vak handenarbeid en de uitbreiding van het vak handwerken t.b.v.openb. u. l.o. school Verlenen van medewerking ingevolge art. 72 van de Lager-onderwijswët 1920 t.a.v. b. de aanschaffing van leer middelen t.b.v.het vak lichamelijke oefening door het bestuur van de R.K.Mariaschool de gedeeltelijke bete.re ling van de speelplaats met toegangspad door het bestuur van de ver eniging "De school met den Bijbel" ten behoe ve van de school aan de Driehoeksweg c.aanschaffing van leer middelen t.b.v.het ver- keersonderwijs door de besturen van diverse scholen voor g.l.o Beschikbaarstellen van een krediet van 1410,-- voor de inrichting van de per- s.oneelskamer en de leermid delen der openbare u.l.o. school 25 juni 56 25 juni 156 25 juli 56 76 87/91 25 mr t'56 23 mr t'56 2 mei 1 56 26 26 56 25 juni 56 69

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 34