7 december 195 6 153. Van protestants-christelijke zijde schijnen ernstige bezwa ren tegen een premielening te bestaanmaar hoe die bezwaren precies luiden is spreekster nooit duidelijk geworden. Het denkbeeld van de heer Yan Zadelhoff om over dit onderwerp eens een principieel gesprek te doen plaats hebben*, juicht zij daarom van harte toe. De wethouder YAN ZADELHOEE zegtdat de heren Yan Andel en Yan den Arend hem verkeerd hebben begrepen. Hij heeft begrip voor het standpunt van een andermaar zou dit stand punt wel eens willen zien toegelicht. De heer YAN ANDEL meent, dat de heer Van Zadelhoff hém verkeerd heeft begrepen. Het gaat om een principieel punt en dit moet juist daarom van te voren in de fracties kunnen wor den besproken. Spreker verwondert zich over de opmerking van mevrouw Polet, dat men van protestants-christelijke zijde ernstige bezwaren tegen een premielening zou hebben. Hij is namelijk wel voor een premielening en in de financiële commissie zal men noch van hem, noch van de heer Van den Arend hebben ver nomen, dat zij er tegen zijn. Op het ogenblik is het onder werp "premieleningi! echter niet aan de orde. Uit het Algemeen Handelsblad is spreker overigens geble ken, dat een premielening, zoals de heer Oranje bedoelt, geen schijn van kans heeft om voltekend te worden. Zodra er echter weer mogelijkheden zijn om een lening te plaatsen, moet Soest er bij zijn en niet achteraankomenzoals bij de lening, toen Soest de boot heeft gemist. De wethouder YAN ZADELHOFF gaat volkomen met het stand punt van de heer Yan Andel akkoord. Misschien kan hierover in de begrotingsvergadering van gedachten worden gewisseld. De VOORZITTER zegt, dat Soest inderdaad enigszins de boot heeft gemist met de obligatielening. Het is Soest de laatste jaren altijd gelukt onderhandse leningen af te slui ten. Yan de zomer bleek dit echter niet meer mogelijk. Toen is voor het eerst in het bestaan van Soest getracht met een obligatielening uit te komen. Soest alleen is echter te klein om dit te doen. Daarom is een combinatie gemaakt met Harder wijk. De situatie op de kapitaalmarkt is toen evenwel onver wacht veranderd, o.a. door de geheel onvoorziene discontover hoging van de Nederlandsche Bank, waardoor de rente is geste gen en waardoor een run op de kapitaalmarkt is gekomen van grote gemeenten en provincies. Toen een obligatielening niet meer mogelijk bleek, zijn enkele gemeenten met een premiele ning gekomen. Voor een deel zijn zij daarmede geslaagd en voor een deel niet. De vraag naar geld was namelijk groter dan het aanbod. Wanneer Soest ook door middel van een premielening geld wil verkrijgen, zal dit moeten geschieden in een vrij grote combinatie van gemeenten. Men moet daarbij namelijk met een lening van tenminste 10.000.000,-- op de markt komen, wil de premie een trekpleister vormen. Het lijkt spreker inderdaad goed over de premieleningen eens principieel te praten, opdat voorkomen wordt, dat B&W, indien over een paar maanden de situatie op de kapitaalmarkt misschien verandert, met veel moeite een combinatie voor een premielening tot stand brengen, terwijl de raad daar dan niet mede akkoord gaa ~fc o - Hierop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 350