7 december 1956 154. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 229. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaffing van een nieuwe politie-auto (IV-929). De heer BUTZDLA.hR merkt op, dat op de anderhalf jaar oude "blauwe engel" ineens 10.000,-- wordt afgeschreven. In plaats van deze "blauwe engel" wil men een nieuwe uit- rukwagen aanschaffen van 12.500,en daarnaast een Volkswagen. Met de laatste aanschaffing gaat spreker gaarne akkoord, want de "blauwe engel" is vanwege het grote benzinegebruik zeer duur als surveillancewagen. De nieuwe aan te schaffen Ford echter komt in de garage te staan en zal alleen worden gebruikt als uitrukwagenWan neer deze wagen toch bijna nooit behoeft uit te rijden, acht spreker het beter daarvoor de "blauwe engel" te be stemmen. Met het geld, dat daardoor wordt bespaard, zou dan ook de nieuwe Volkswagen van een mobilifoon kunnen worden voorzien. Bovendien kan men, wanneer men een auto moet inhalen, met het aan te schaffen Ford je, in tegen stelling tot de "blauwe engel"t wel thuisblijven. De VOORZITTER zegt, dat tot nu toe bij de politie in gebruik is de zogenaamde "blauwe engel", die dienst doet als surveillancewagen en als uitrukwagen. Deze auto is voorzien van een mobilifoon. Dit is nodig voor een sur veillanceauto die ieder ogenblik moet kunnen worden op geroepen om naar een bepaald punt te worden gedirigeerd. Het ligt in de bedoeling de mobilifoon van de "blauwe engel" over te brengen op de nieuw aan te schaffen Volks wagen. Bij de aanschaffingsprijs van 5.500,-- is reeds begrepen het overbrengen van de mobilifoon. De nieuwe uitrukwagen zal geen mobilifoon krijgen. De "blauwe engel" is in de eerste plaats gekocht om als surveillancewagen te dienen. Voor uitrukwagen is hij eigenlijk niet geschikt. In de uitrukwagen, die bij aanne ming van dit voorstel zal worden aangeschaft - het is niet zeker, dat het een Ford Taunus zal zijn? het kan ook een Volkswagenbusje worden - zal voel meer ruimte zijn, zodat de uitrukwagen volledig kan worden uitgerust. Dit is met de oude auto niet mogelijk. Op de internationale politietentoonstelling heeft spreker uitrukauto's uit ver schillende landen gezien. De een was completer uitgerust dan de 'ander. De inrichting van alle was echter totaal anders dan die van de "blauwe engel". Wanneer er zich een verkeersongeval voordoet, moet materiaal voor de omlegging van het verkeer worden medegenomen? het is dan aanbeve lenswaardig, dat de verhoren in de wagen en niet tussen Jan en alleman in worden afgenomen enz. Dit alles is met de "blauwe engel" niet, maar met de nieuw aan te schaffen auto wel mogelijk. De nieuwe uitrukwagen rijdt dus betrekkelijk weinig, hij is te vergelijken met een brandweerauto en heeft een veel langere levensduur dan de surveillance-auto. De heer BUTZEMAR zegt, dat het hem niet gaat om het merk van de uitrukwagen die de gemeente zal aanschaffen. Met de "blauwe engel" heeft Soest een beetje hoog gegrepen. Ha anderhalf jaar wordt op deze wagen 9.500,— afgeschre ven. Hij moge wat duur zijn in benzinegebruikdoch dit is - niet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 352