-- 7 december 1956 -- 155» niet zo'n groot "bezwaar, wanneer hij als uitrukwagen wordt bestemd en dus slechts nu en dan dienst doet. Men kan er dan een mobilifoon bij kopen en houdt op die wijze geld in de zak. Anders gaat het weer 8.000,1 10.000,kosten. Spreker is voor het aanschaffen van een Volkswagen, hij wil tevens een mobilifoon aanschaffen, maar heeft bezwaar tegen het af schrijven van bijna 10.000,-op de "blauwe engel". De VOORZITTER zegt, dat op de "blauwe engel" 8.000, is afgeschreven en dat er, wanneer deze wagen wordt aangehou den, het volgende jaar opnieuw normaal 8.000,op moet worden afgeschreven. Hij wordt verkocht voor 6.500,en dan is er 1.500,-- verlies op geleden. Bij de normale af schrijvingstermijn van vier jaar komen deze beide auto's op 4.500,- per jaar. De heer BUTZELAAR heeft bezwaar tegen dc kapitaalsuitgave voor de uitrukwagen en hij wil voor het geld liever nog een mobilifoon aanschaffen. De VOORZITTER zegt, dat de uitrukwagen niet van een mo bilifoon behoeft te worden voorzien. De uitrukwagen staat im mers in de garage en krijgt ter plaatse opdracht ergens heen te gaan. Wanneer bij-voorbeeld iemand zodanig verzet pleegt, dat het niet mogelijk is hem met de surveillancewagen op te brengen, dan roept deze het politiebureau op niet het verzoek de uitrukwagen te zenden. De heer BUTZELAAR merkt op, dat wanneer de uitrukwagen nog iets moet worden medegedeeld nadat hij is uitgereden, hij niet door het politiebureau kan worden opgeroepen. De VOORZITTER zegt, dat bij een ernstig ongeval de sur veillancewagen per mobilifoon opdracht krijgt erheen te gaan, terwijl de uitrukwagen, die bij het politiebureau staat, er eveneens heen wordt gestuurd. Mocht contact met het bureau nodig zijn, dan kaai dit door middel van de surveillancewagen geschieden De heer ORANJE vraagt, of de "blauwe engel" niet kan worden omgebouwd tot een voldoende uitrukwagen. De VOORZITTER; Dat is onmogelijk. De heer VAN WELY vraagt zich af, of de omstandigheden zo veranderd zijn, dat de anderhalf jaar geleden gekochte auto thans niet meer bruikbaar is. Was het niet beter geweest anderhalf jaar geleden een uitrukwagen aan te schaffen? Dan zou men thans niet in moeilijkheden verkeren. Spreker zal voor het voorstel van het college stemmen, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De VOORZITTER deelt mede, dat de politie te Soest vlak na de oorlog een oude Jeep had, die is vervangen door een station car. Toen deze was versleten, is de huidige stationcar gekocht. Bij de aanschaffing daarvan was volgens de toen geldende in zichten een stationcar dè auto voor de politie. Het nadeel van een stationcar is het grote benzine-verbruik. Inderdaad kan een stationcar hard rijden en daardoor auto's inhalen, hoewel spreker dit een gevaarlijke bezigheid vindt. Men is evenwel tot de conclusie gekomen, dat de politie zuiniger en misschien zelfs beter kan surveilleren met kleinere auto's. Wanneer men daartoe overgaat moet er echter nog een auto zijn, die de an dere taak van de ste.tioncar overneemt. De heer VAN ANDEL zegt, dat men behalve met de financiële zijde van dit vraagstuk te maken heeft met de uitgestrektheid van Soest en met de geringe sterkte van het politiecorps. - Gezien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 354