- 7 december 1956 - 156, Gezien deze omstandigheden en gezien het steeds toenemende verkeer acht spreker een uitrukwagen noodzakelijk. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen, waarbij op verzoek van de heer Butzelaar wordt aangetekend, dat hij zich met het genomen besluit niet heeft verenigd. 230. Voorstel van B&W tot instelling van een rechtsgeding ter zake van onteigening van enkele percelen grond in Soester- berg De heer ORANJE juicht het toe, dat het eindelijk zo ver is gekomen, dat tot de onteigeningsprocedure kan wor den overgegaan. Deze zaak loopt al vanaf september 1955 toen het eerste voorstel in de raad is gekomen. De VOORZITTER zegt, dat het misschien toch nog niet eens mogelijk zal zijn tot onteigening over te gaan. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 231Voorstel tot verkoop van een perceel grond aan de Dorre- steinweg aan H.Poons te Amsterdam (1-4180). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 232. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit d.d. 2 novem ber 1956 (IV-4021) tot het garanderen van een geldlening ten behoeve van particuliere woningbouw (IV-4181). Dit voorstel wordt aangehouden. 233Voorstel tot het verlenen van een krediet voor aankoop van een elektrisch lasapparaat en enige andere gereed schappen ten behoeve van het gasbedrijf (IV-10258). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Hierop sluit de voorzitter, te 21.50 uur, de ver gadering Aldus vastgesteld in de openbare ver- Typ RvD CO llS gadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 30 januari 1957. De secretaris, De voorzitter, j'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 356