Nr.10. —12 december 1956 157 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag 12 deoember 1956, te 9.15 uur. VOORZITTERS de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J. J. J. 11. Pest en. Tegenwoordig de leden; G.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer, H.A.ButzelaarII. J.S.Clemens T „Dorre steijn, P.Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstH.C.Klarenbeekmevrouw S.G.Landweer-de Visser, Dr. D.J.P.OranjeP.C.Pieren, mevrouw S.M.Polet-Musler J.A.Schaaf sma P„H.Versteijne M.M.van Wely, Yf.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens stelt hij aan de ordes 234. Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van maatschap pelijk hulpbetoon voor het dienstjaar 1957. Algemene beschouwingen. De heer HILHORST zegt, dat men bij het bespreken van de toekomst onwillekeurig terugdenkt aan het nabije verleden, aan het jaar dat voorafgaat aan het nieuwe begrotingsjaar. Daarbij stilstaande brengt spreker een woord van hartelijke dank aan de voorzitter voor de in dat jaar gegeven leiding en voor het in dat jaar gevoerde beleid. Dit heeft gevoerd tot een zodanige sfeer in de raadsvergaderingen, dat de besluiten in het belang van de gemeente gemakkelijker konden worden genomen en tot een sfeer tussen de raadsleden en de fracties onderling, die uiter mate goed kan worden genoemd. De financiële toestand van de gemeente blijkt alweer min der goed te zijn geworden. Dit is begrijpelijk en deze opmer king houdt geen verwijt in. De schuld per inwoner neemt hand over hand toe. Daar kan het woningbezit tegenover worden gesteld dat dit gedeeltelijk verklaart, maar er moeten zeer vele, inder daad noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals de riolering, de zuiveringsinrichting en de vuilverwerking, waarvan de kosten moeilijk uit de voor deze onderdelen geheven belastin gen kunnen worden betaald, zodat de op de begroting drukkende schulden stijgen. Daarbij komt, dat het aantrekken van kapitaal steeds moeilijker wordt. Spreker weet niet of het juist is, dat van overheidswege het standpunt wordt ingenomen, dat er inves teringsbeperking moet komen. Hij kan dit niet beoordelen, maar een feit is dat de kapitaalmarkt schaars wordt, dat het rente percentage stijgt en dat dit zal drukken op de uitgaven der gemeente Wat de woningbouw betreft, mag de raad tevreden zijn met de activiteit van het college en speciaal van de wethouder van openbare werken. Men tracht te bouwen wat er maar enigszins gebouwd kan worden. Toch vraagt spreker zich af, of de politiek ten aanzien van de woningbouw in de gemeente Soest wel volledig juist is. In Soest-Zuid zijn ettelijke woningen gebouwd in het plan Van Doorn, waarbij zeer veel dubbel werk is verricht, wat handen vol geld heeft gekost, als gevolg van het niet in vol doende mate aanwezig zijn van bouwrijpe grond voor de bouw van woningen. Eerst zijn alle gronden uit de daarvoor noodzakelijke gedeelten, waarop woningen moesten worden gebouwd, gedeponeerd op de percelen, waarover de wegen moesten worden gelegd, met het gevolg dat het praktisch onmogelijk wasde materialen aan- - gevoerd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 358