12 de ceriïber 13 5 6 - 158. gevoerd te krijgen en dat de volledig verloren verwerkte grond is moeten worden weggenomen om het tracee te kunnen leggen voor de wegen, Br zal een andere politiek moeten worden gevoerd. Spreker waardeert het, dat men zo lang mogelijk afblijft van cultuurgrond, die zo moeilijk is te missen. Persoonlijk heeft spreker getracht dit tijdelijk te voorkomen door te wijzen op gebieden, die mogelijk nog voor bebouwing in aanmerking kunnen komen. Spreker denkt in dit verband aan Soestduinen, wat men nu benadert, en aan het gebied bij de BeckeringhstraatBit is niet ge lukt en spreker wil eerlijk erkennen daarover persoonlijk zeer verheugd te zijn. Hij heeft er waardering voor, dat suggesties van raadsleden zeer serieus worden behandeld. Hij moet erkennen, dat het, toen dat besluit was genomen, jammer zou zijn geweest voor de gemeente, als zij zich in die richting verder was gaan uitbreiden, waardoor zij geografisch in een nog minder juiste bebouwing zou zijn gekomen dan nu reeds het geval is. Ook wat betreft Soest-noord, de boerderij Ravenhorst, gelooft spreker, dat het een juist inzicht is, de grond te laten in de staat waarin hij verkeert, omdat de plannen van B&W z.i. juister zijn dan het gebruiken van die gron den voor woningwetwoningenMaar er zal nu een ander ter rein moeten worden gevonden en voor de voet weg zal cul tuurgrond moeten worden opgeofferd voor de woningbouw. Het is in hoge mate te betreuren, maar niemand kan het gemeen tebestuur beletten voor het bouwrijp maken van die grond te zorgen op een volgend tijdstip, zodat de bouw als zo danig niet stagneert. Spreker vraagt zich af, of men wel voldoende vooruitstrevend werkzaam is om te trachten dit te bereiken. Hij heeft ettelijke malen een aanbod, kunnen doen van grondbezitters, die bereid waren door ruiling de gemeente in het bezit te stellen van een deel van de grond. Spreker weet niet, waarom dit niet is aanvaard. Misschien is het een gevolg van de wijziging in het grondbedrijf, vooral na het verscheiden van de laatste zeer deskundige ambtenaar. Maar als de gemeente op deze wijze de hand wordt gereikt, heeft zij die te aanvaarden, om het verrichten van werkzaamheden te voorkomen, die de huizen duurder maken en die onnodige arbeid zijn. Als agrarische gemeente behoort Soest voor een groot gedeelte tot het verleden. Met hetgeen er nog van het agra rische gebied over is, zal men in het belang van de gemeen te zeer zuinig moeten zijn. Zoveel mogelijk moet worden ge tracht de agrarische bedrijven in hun economische ontplooi ing geen enkele rem aan te leggen. Aan de met het oog op de drinkwaterlevering onrendabele gebieden wordt in Neder land voluit aandacht besteed. Het mag dan ook eigenlijk niet voorkomen, dat er in Soest nog bedrijven zijn, die niet van behoorlijk drinkwater zijn voorzien. Getracht moet worden deze toestand zo spoedig mogelijk op te heffen, niet alleen in verband met de economische schade, die de bedrijven op het ogenblik door het ontbreken van goed water ondervinden, maar ook met het oog op de volksgezondheid. Spreker wil de burgemeester en de wethouders nogmaals hartelijk danken voor hetgeen gedaan is in het belang van de gemeente Soest. De raad zegt hij dank voor de prettige samenwerkingHij hoopt, dat in het belang van de gemeente - college -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 360