- 12 december 1956 - 159. college en raad hun werk op deze wijze mogen voortzetten. De heer SCHAAFSMA wil namens de protestants-christelijke fractie in de eerste plaats de "burgemeester hartelijk dank zeggen voor hetgeen hij in het "belang der gemeente heeft ge daan. De raad heeft zich ook in dit afgelopen jaar met dank baarheid kunnen scharen onder de leiding van de burgemeester. De behandelde vraagstukken waren niet altijd even gemakkelijk. De eenstemmigheid in de raad is toch altijd, teruggevonden. Van ernstige meningsverschillen is geen sprake geweest, hoe wel iedere fractie haar principiële standpunt heeft gehand haafd. Ook naar aanleiding van hetgeen er zakelijk is bereikt, is een woord van dank voor het college van'B&vY op zijn plaats. In het verleden hadden de verschillende aangrenzende gemeen ten, zoal niet de besturen dan toch de inwoners, vaak onder linge veten en was er naijver. Thans heeft de gemeente Soest een belangrijke samenwerking met de gemeente Baarn en heeft zij aan de and.ere kant een overeenkomst met de gemeente Zeist, omdat Soest zelf niet het voor de zuiveringsinrichting beno digde terrein heeft. Deze goede verstandhouding met de andere gemeenten is een gunstig verschijnsel. Het staat voor spreker overigens wel vast, dat in de toekomst de samenwerking tussen gemeenten uitgebreider en hechter zal worden. Hij wenst de heren, die namens de gemeente Soest zitting hebben in de ge zamenlijke commissie met de vertegenwoordigers van Baarn, alle kracht en voortvarendheid toe. Het staat vast, dat zij een moeilijke taak. zullen krijgen, want deze samenwerking is be trekkelijk nieuw. Hij hoopt voorts, dat de samenwerking van de gemeente Soest met Baarn en ook met Zeist zich zal bestendigen ten voordele van de burgerij. Verder wil spreker een opmerking maken over het medele ven van de raad met hetgeen er in de gemeente gebeurt. Het dagelijks bestuur der gemeente nodigt de raadsleden dikwijls uit kennis te nemen van hetgeen er in de gemeente gebeurt. Zo is in de loop van dit jaar een behoorlijk groot bedrijf, een metaalindustrie, geopend. Spreker is daar heengegaan en trof e slechts vier raadsleden aam Kan er niet iets aan worden gedaan dat de raad bij dergelijke gelegenheden van een grotere be langstelling blijk geeft? Aan belangstelling - spreker denkt aan de reis naar s-Hertogenbosch - is wel behoefte en B&W zullen die ook wel op prijs stellen. In het algemeen kan spreker zich met het beleid van het college best verenigen, maar enkele dingen zouden enigszins aangescherpt kunnen worden. Indertijd schenen degenen die een funktie bij de B.B. bekleedden, tamelijk trots te zijn op een bordje aan hun deur, maar nu zijn die bordjes in Soesterberg verdwenen en de geestdrift schijnt sterk verminderd. Met het oog op de internationale toestand dringt spreker aan op een betere behartiging van de B.B. De verschrikkelijke dingen, die onlangs op internationaal gebied hebben plaats gehad, moeten een aansporing zijn om de B.B. met kracht aan te pakken en door te zetten. Hoeveel schuilplaatsen zijn er in de gemeente en hoe staat het met de oefeningen van de B.B.? Als er plotse ling iets gebeurt, kan dan een paniek worden voorkomen? De bewoners van Soesterberg die dicht bij het vliegveld zitten, klagen steen en been over de overlast, welke de vliegtuigen veroorzaken. De geluiden van de vliegtuigen doen schade aan de zenuwen van die bewoners en zouden zelfs in staat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 362