12 december 1956 160. staat zijn, muren te doen barsten. De leerlingen van de inrichting tot opleiding van priesters kunnen het onder wijs bijna niet volgen tengevolge van het lawaai van het vliegveld. Ook de nonnen van een r.k. instelling, die dag en nacht bidden, worden zeer gestoord door het ver schrikkelijke geluid van de vliegtuigen. Kan het gemeen tebestuur niet zijn invloed aanwenden om in deze toestand verbetering te verkrijgen? Soesterberg mag zich in de daadwerkelijke belang stelling van het gemeentebestuur verheugen. Het vooruit gaan van deze plaats bewijst, dat er nog wel een en ander is te bereiken. Aandacht moet worden geschonken aan be hoorlijke sportvelden en speelterreinen voor de kinderen in Soesterbergwier aantal in sterke mate toeneemt. Met het oog op de baldadigheid van de knapen moet hun vermaak worden geleid en moeten hun minder gunstige instincten worden bedwongen. Spreker hoopt, dat B&'W zuilen doen wat in hun vermogen is om voor voldoende sport- en speelter reinen te zorgen. Gaande van Soest naar Soesterberg ziet men eerst een prachtige verlichting, maar in de buurt van Soesterberg, waar het gevaar groter wordthoudt de verlichting plot seling op. Wat is daarvan de bedoeling? Spreker dringt aan op het doortrekken van de verlichting. Ook heeft spreker nog een klacht niet betrekking tot de schoonheidscommissie. In Soesterberg staat een behoor lijk massief, doch weinig elegant huis, dat zeer weinig schoonheid biedt. Zou het ook zijn nut kunnen hebben de schoonheidscommissie met een kracht uit te breiden en haar te wijzen op de klachten in de raad over de presta ties van deze commissie? Spreker besluit met nogmaals een woord van dank tot het college te richten voor het in het algemeen gevolgde beleid Mevrouw POLBT-Musler spreekt namens de P.v.d.A.- fractie haar waardering uit voor de samenwerking tussen de raa-d en het college, alsmede voor de verstandhouding tussen de raad en de ambtenaren. liet wordt op prijs gesteld, dat verschillende vraag stukken tegenwoordig in een vroeger stadium van voorbe reiding in de commissies worden gebracht, waardoor deze meer aan hun doel beantwoorden, terwijl het de commissie leden daardoor ook mogelijk is om binnen hun fracties toelichting te geven om zodoende in de rand discussies over ondergeschikte punten te voorkomen. Eerlijkheidshalve moet worden toegegeven, dat de raad er niet in is geslaagd de discussies op zo'n wijze te voeren, dat de publieke tribune vol belangstellenden zit. Hoe zou men deze belangstelling kunnen wekken? Zou het college niet in overweging willen nemen verschillende belangrijke punten van het gemeentelijk bestel door mid del van een persconferentie bekend te maken? Dit heeft het voordeel, dat dan geheel volledige inlichtingen wor den verstrekt, terwijl de bij de verslaggevers opkomende vragen ter plaatse afdoende kunnen worden beantwoord. Dit kan een juiste en levendige voorlichting in de pers al leen maar ten goede komen. men -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 364