- 18 - Verlenen van een extra krediet voor het aan schaffen van enige nieuwe methodes voor de openbare lagere school Beetzlaan25 .juli '56 85/86 Verlenen van medewerking als bedoeld in art. 72 van de L.-o.wet 1920 aan: a.de vereniging "De school m.d.Bijbel" voor aanschaffing van leer middelen voor het 4® leerjaar van de Groen van Prinstererschool b.de vereniging "De school met den Bijbel" voor de aanschaffing van 16 leerlingensets voor de Groen van Prinstererschool c.het R.K.schoolbestuur te Soest voor de aanschaf fing van gereedschappen en materialen voor de invoering van het vak handenarbeid aan de R.K. Jongensschool d.het bestuur van de Van der Huchtscholen voor de aanschaffing van 140 leerlingensets t.b.v. de g.l.o.school e.het R.Kschoolbestuur te S0esterberg voor de aan schaffing van leermidde len voor het derde leer jaar..25 juli '56 86 Toestaan van een verhoogd krediet ten behoeve van de aanschaffing van sets voor de o.l.school te Soester- berg.28 sept.'56 100 Verlenen van medewerking als bedoeld in art. 72 L.-o. wet, 1920 aan het bestuur der vereniging "De school m.d.Bijbel" t.b.v.de school aan de Driehoeks'weg28 sept.'56 100 Uitbreiding van de Chr v.g.l.o.school te Braamhage met een lokaal.....28 sopt.'56 100/1 Verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der L.-o. wet 1920 naar aanleiding van de versoeken van:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 36