-12 december 1956 -- 164. wisselwerking is de pers een belangrijke schakel, liet gaat hier niet om de vraag of de pers haar taak verstaat en beheerst, doch om de vraag of het gemeentebestuur die pers voldoende gelegenheid geeft en voldoende stimuleert om te functioneren als zojuist uiteengezet. Openbaarheid met de d„aarbij behorende wisselwerking vormt een hoeksteen van de democratie en is een van de zegeningen van de de mocratie. Men ziet in deze dagen in Hongarije een volk in doodsnood om zich heen slaan, mede omdat het, misschien juist omdat het mede op dit punt tekort wordt gedaan. Was hier"te lande in de bezettingstijd de illegale pers niet een belangrijke voedingsbron voor de ondergedoken democra tie? De raad moet zich daarom niet eenmaal en alleen van daag, doch bij voortduring afvragen of met betrekking tot dit punt de gemeente wel voldoende doet. Spreker acht het bijvoorbeeld noodzakelijk naast verbetering van de publie ke tribune, verbetering van de accommodatie van de pers in de raadzaal op het programma te zetten. Dit is toekomst muziek, maar er zijn dingen die dadelijk zouden kunnen, bijvoorbeeld het verstrekken aan de pers van de openbare raadsstukken, de begrotingen inbegrepen. Spreker weet niet, of de gemeente Soest de enige gemeente in Hederland is, die deze stukken aan de pers tegen betaling afstaat, doch hij weet wel, dat in de wijde omtrek Soest de enige gemeen te is die dit fundamenteel onjuiste standpunt inneemt. Hij zou bepaald de toezegging willen krijgen, dat daar een einde aan komt. Spreker bepleit voorts een veel grotere voorlichting aan de pers. Algemeen is de klacht over gebrek aan belang stelling bij het publiek voor de gemeentelijke zaken. Laat de gemeente die fout in de eerste plaats bij zichzelf zoeken. Het ziet er naar uit dat het de gemeente mankeert aan gevoel voor waarde van de publiciteit. Hiervan liggen de voorbeelden voor het grijpen. Een dezer dagen is de raad bij elkander geweest om zich te laten voorlichten over een der belangrijkste facetten van de bejaardenzorg. De pers was hiervoor niet uitgenodigd en is voor zover spreker bekend, op geen enkele manier voorgelicht. De rioolwater zuiveringsinstallatie van Soesterberg is een dezer dagen aanbesteed. Wat is er gebeurd om de pers - en dus het pu bliek - een inzicht te geven in de omvang en de inrichting van die installatie, desnoods met clichés en schematische voorstellingen erbij? De aangeslotenen zullen hiervoor straks moeten betalen. Laat ze medeleven met de bouw en de aanleg; hun belangen worden daar gediend, met de offers, die zij brengen» Het is de pers, die daarbij behulpzaam kan en wil zijn. Licht daarom in de eerste plaats die pers in met de grootst mogelijke openhartigheid. Het spreekt vanzelf, dat het kan voorkomen dat inlichtingen moeten worden ge weigerd, maar dat moet uitzondering zijn. Begonnen zal moe ten worden met alle vrees voor openbaarheid opzij te zetten. Daar is de democratie en daar is de vrijheid mede gediend» Het gebrek aan bouwgrond is niet nieuw; het is zo oud als de gemeentelijke uitbreidingsplannen. Telkens wanneer hierover wordt gesproken, krijgt de raad te horen, dat de onderhandelingen om de nodige grond in handen te krijgen zo moeilijk en zo stroef verlopen. Spreker ontkomt niet aan de indruk, dat er te lang onderhandeld wordt. Hij be hoort tot de verdedigers van de rechten, die aan particulier - bezit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 372